piątek, 14 czerwca 2024, 5:54

II sesja Rady Miejskiej MIKSTAT

Ustalenie składów osobowych komisji i wybór przewodniczących dwóch z nich, to najważniejsze zadania, z którymi musieli się uporać rajcy miejscy z Mikstatu podczas odbywającej się 21 maja 2. sesji Rady Miejskiej.

Radni już wcześniej przedłożyli przewodniczącemu swój akces do pracy w wybranych komisjach. Jednakże do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Gospodarowania Mieniem Komunalnym zgłosiło się 8 radnych, tymczasem uchwała mówi, że liczba członków tej komisji musi wynosić od 5 do 7 osób. W tej sytuacji przewodniczący Łukasz Dybul zarządził głosowanie nad każdym z kandydatów. Radny z najmniejszą liczbą głosów wypadał z komisji, a został nim Damian Strzelczak.

Zaraz potem przystąpiono do głosowania nad wyborem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na tę funkcję wybrano radnego Wojciecha Bąka – przy jednym głosie „wstrzymującym się”. Wybrano także przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczącym tej komisji został radny Robert Strzelec (14 gł. „za”, 1 „wstrzymujący się”), zaś jego zastępcą Roman Matylewicz (13 gł. „za”, 2 „przeciw”).

Oto pełne składy komisji Rady Miejskiej Mikstat:

KOMISJA REWIZYJNA

– Wojciech Bąk (przewodniczący), Krzysztof Szymczak, Dariusz Puchała.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Robert Strzelec (przewodniczący), Roman Matylewicz (z-ca przewodniczącego), Sławomir Kmiecik, Maciej Rachuta, Łukasz Stasierski.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, FINANSÓW ORAZ GOSPODAROWANIA MIENIEM

– Wojciech Bąk, Łukasz Dybul, Tomasz Matysiak, Dariusz Puchała, Bogumił Skoczylas, Dominik Skrzypczak, Barbara Tomala.

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, EKOLOGII I ROLNICTWA

– Wojciech Jarosz, Sławomir Kmiecik, Roman Matylewicz, Maciej Rachuta, Damian Strzelczak, Krzysztof Szymczak.

KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

– Łukasz Dybul, Wojciech Jarosz, Tomasz Matysiak, Dominik Skrzypczak, Łukasz Stasierski, Robert Strzelec, Barbara Tomala.

Przewodniczący trzech ostatnich komisji wybrani zostaną w trakcie pierwszych posiedzeń danych komisji.

*

NIE dla skateparku, TAK dla lustra

Jedyną interpelację złożył w trakcie obrad Damian Strzelczak, wnosząc o naprawę nawierzchni przy ul. Korczaka w Mikstacie i naprawienie nawierzchni wjazdu do posesji przy tej samej ulicy. Uszkodzenia zostały spowodowane prowadzonymi tam pracami.

Już pod koniec sesji ten sam radny wystąpił z wnioskiem o zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu ulic: Brzozowej, Narutowicza i Toboły – w celu poprawy bezpieczeństwa.

– Kierowcy wyjeżdżający z ul. Narutowicza mają widoczność równą zeru i muszą wjechać połową pojazdu na ul. Brzozową – stwierdzał radny.

Z kolei radny Wojciech Jarosz pytał o projekt budowy skateparku i instalacje betonowych donic. A wszystko to miałoby się mieścić w kompleksie remontowanego stadionu miejskiego. Zdaniem radnego skatepark jest niepotrzebny, a może też być niebezpieczny dla dzieci.

– Dlatego apeluję, żeby ten obiekt został z projektu usunięty – mówił radny, a zamiast ustawiania betonowych donic proponuję wybudowanie bieżni wokół boiska.

Do tematu skateparku włączył się również radny Strzelczak podając przykłady tego typu placów zabaw w Ostrowie i innych miejscowościach, które zostały zamknięte.

Do kwestii poruszonych przez radnych ustosunkował się burmistrz Henryk Zieliński. Wyjaśniał, że skatepark mógłby zostać zbudowany, ale w przyszłości, przy obecnym remoncie stadionu ta inwestycja nie jest przewidziana. Zaś odnosząc się do propozycji zainstalowania lustra, zauważył, że o tym decyduje zarządca drogi wyższego rzędu, w tym przypadku powiat, bo ul. Brzozowa jest drogą powiatową. Oczywiście taka potrzeba instalacji lustra zostanie przekazana do starostwa.

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne