piątek, 14 czerwca 2024, 4:03

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Doruchów

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Doruchów uchwały nr LXXVII/412/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Doruchów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Urzędzie Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów lub elektronicznie – za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@doruchow.pl lub za pomocą platformy ePUAP w terminie do dnia 21.06.2024 r. Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” ustalonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509), dostępnego na stronie Urzędu www.doruchow.pl lub w Urzędzie Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu ogólnego Gminy Doruchów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Doruchów.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy Doruchów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@doruchow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Doruchów. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 Wójt Gminy Doruchów
 /-/ Urszula Kowalińska

Informacje dotyczące danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Doruchów z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ulicy Kępińska 13; 63-505 Doruchów. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail ug@doruchow.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@doruchow.pl
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu złożenia uwag do projektu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości składania uwag. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne