niedziela, 14 kwietnia 2024, 3:44

Uchwalono przyszłoroczny budżet powiatu ostrzeszowskiego

Na XLI sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie (uchwalono budżet powiatu na 2022 rok oraz Wieloletnią prognozę finansową  powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-2028.

Budżet na 2021 rok zakłada łączną kwotę dochodów w wysokości 80 884 056 zł, a wydatków w wysokości 81 648 438 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody na rok 2022 są niewystarczające, dlatego samorząd powiatowy będzie czynił starania w celu pozyskania brakujących środków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,  w ramach programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, a także z innych źródeł zewnętrznych.
Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

www.powiatostrzeszowski.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne