niedziela, 26 maja 2024, 7:19

Spółdzielnia ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Ostrzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko:

PREZESA SPÓŁDZIELNI

Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2023 r. do godziny 14.30 osobiście w biurze Spółdzielni Os. Zamkowe 15 w Ostrzeszowie bądź za pośrednictwem poczty (kod pocztowy 63-500 Ostrzeszów).

Oferta powinna zawierać:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Kopie mogą być potwierdzone notarialnie. W przypadku braku potwierdzenia oferent winien przynieść na otwarcie ofert oryginały dokumentów dla okazania komisji konkursowej.
 4. Świadectwa pracy(kopie poświadczone albo niepoświadczone z obowiązkiem okazania oryginałów jak powyżej),
 5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności,
 6. oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowań karnych (prokuratorskich) lub sądowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub karno skarbowych oraz o nieobjęciu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 9. oświadczenie o zrezygnowaniu, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni z dotychczasowej pracy jak i z działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 10. zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione przez lekarza medycyny pracy,
 11. oświadczenie o zachowaniu tajemnicy co do danych i informacji uzyskanych w trakcie postępowania konkursowego a dotyczących działalności Spółdzielni,
 12. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych tj. Dz.U.2019 poz. 1781.

Wymagania wobec kandydata na Prezesa Zarząd u Spółdzielni:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane prawnicze lub budowlane,
 2. staż pracy co najmniej 5-cio letni w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. znajomość prawa spółdzielczego z uwzględnieniem prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych oraz prawa pracy(kodeks pracy),
 4. znajomość funkcjonowania podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych,
 5. umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi, asertywność, komunikatywność,
 6. dyspozycyjność,
 7. znajomość obsługi komputera.

Oferty winny być składane w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem
„Konkurs na Prezesa Spółdzielni”, z zaznaczeniem „nie otwierać”. Wewnątrz druga koperta z adresem zwrotnym, nr telefonu lub e-mail.
Na kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub innych danych i znaków.
Oferty winny być składane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30 w Sekretariacie Spółdzielni.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni a nie data nadania uwidoczniona na stemplu pocztowym.
Oferty, które zostaną złożone po 20 listopada nie będą brały udziału w konkursie. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni w dniu 5 grudnia 2023 r. o godzinie 17.00. Komisja konkursowa nie udziela wyjaśnień odnośnie odrzuconych ofert.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Os. Zamkowe 15 w Ostrzeszowie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14.30 lub na stronie internetowej Spółdzielni www.smlw-ostrzeszow.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zygmunt Szczepaniak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne