niedziela, 21 kwietnia 2024, 0:40

NIE MA PIENIĘDZY NA WYKASZANIE POBOCZY W MIKSTACIE?

Wszystkie rady miejskie, gminne i powiatowe zwołują w tych dniach sesje, podczas których odbywa się głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza, wójta czy starosty. 20 czerwca br. taka sesja odbyła się również w Mikstacie. Tutejsi radni jednogłośnie i bez jakiejkolwiek dyskusji uchwalili zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium dla burmistrza Henryka Zielińskiego. Ponadto Rada Miejska przyjęła kilka uchwał, wśród nich te mówiące o wsparciu finansowym dla powiatu ostrzeszowskiego – na przejazdy uczniów oraz jako pomoc dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego (aparatury rentgenowskiej). 

Głosowanie nad „Raportem o Stanie Miasta i Gminy Mikstat”, odbyło się niejako na „dzień dobry”. O zawartych w nim danych, prognozach i tezach radni dyskutowali (podobno) na komisjach branżowych, więc na sesji nikt w sprawie stanu miasta i gminy w 2022 r. głosu nie zabierał. Zatem wotum zaufania dla burmistrza uchwalono bez dyskusji.

Następnie przystąpiono do spraw budżetowych. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. przedstawiła skarbnik Teresa Michalak. Wynika z niego, że finanse gminy mają się dobrze. Na planowaną kwotę deficytu przekraczającą 3,7 mln zł, udało się ograniczyć deficyt do kwoty nieco ponad 800 tys. zł. Wynikało to z mniejszej niż planowano wielkości wydatków. Na koniec 2022 r. wyniosły one 45.032.941 zł, co stanowi 89,8% wielkości planowanej. Z kolei dochody wyniosły 44.226.522 zł, czyli 95% kwoty planowanej. Zadłużenie miasta i gminy w 2022 r. wyniosło 1.613.190 zł, tj. 3,65% wykonania wydatków. Pani skarbnik zapoznała także radnych z opinią RIO w Poznaniu, dotyczącą budżetu miasta i gminy – była ona pozytywna. Pozytywnie nt. budżetu wypowiadał się także radny Damian Tokarek, zwracając uwagę na niskie zadłużenie, pomimo wielu inwestycji, które są prowadzone na terenie miasta i gminy. 

Radny Tokarek wystąpił raz jeszcze, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając m.in. wnioski RIO wynikające z analizy budżetu. Wystąpienie zakończył wnioskiem o uchwalenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy. Tak też się stało – radni jednogłośnie uchwalili absolutorium za 2022 rok.

Pod nieobecność na sesji z powodu choroby burmistrza Henryka Zielińskiego, w jego imieniu podziękował radnym, a także pracownikom urzędu, kierownik wydziału komunalnego Tomasz Maciejewski. Dziękował za współpracę, wskazówki, wnioski i konstruktywną dyskusję. Szczególne podziękowania skierował pod adresem skarbnik Teresy Michalak. A załącznikiem do podziękowań był bukiet kwiatów dla pani skarbnik.

Podczas sesji radni przyjęli także kilka uchwał. Pierwsze z nich dotyczyły udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrzeszowskiemu. Chodzi o dofinansowanie przewozów oraz zakupu aparatury rtg dla szpitala. Odpowiadając na pytanie radnego Dominika Skrzypczaka, Tomasz Maciejewski wyjaśnił, że pomoc ta jest odpowiedzią na prośbę powiatu i OCZ, skierowaną do wszystkich samorządów w powiecie ostrzeszowskim. Każdy z nich postara się przekazać kwotę 50 tys. zł, zaś MiG Ostrzeszów, kwotę 200 tys. W sumie będzie to pomoc w wysokości 500 tys. zł. Ponieważ na ostatniej sesji również Rada Powiatu przekazała 500 tys. zł, powinno to wystarczyć na zakup wysokiej klasy aparatury rentgenowskiej, której koszt wynosi około miliona złotych.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2023 r. Uchwalili też zmiany w budżecie miasta i gminy na 2023 r. Również jednogłośnie przyjęte zostały przez Radę Miejską „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Mikstat” oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta i gminy z organizacjami pozarządowymi. 

Tym razem radni nie zgłaszali interpelacji, mieli za to kilka pytań w sprawach bieżących. Dominik Skrzypczak pytał o przebieg realizowanych w tym roku inwestycji komunalnych. Z odpowiedzi T. Maciejewskiego wynikało, że największe zadania inwestycyjne, czyli kanalizacja, wodociągowanie, budowa nawierzchni dróg i chodników na ulicach Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej, a także termomodernizacja budynków publicznych, przebiegają zgodnie z planem. Poza tym prowadzone są w ten sposób, by w jak najmniejszym stopniu stanowiły utrudnienie w poruszaniu się mieszkańców. 

Na koniec obrad nieco ożywienia wniósł radny Tomasz Skoczylas, który zarzucił władzom miasta, że zapomnieli w tym roku o wykaszaniu przydrożnych traw.

– Gmina nie zapomniała o tym, bo mieszkańcy by na to nie pozwolili – odpowiadał T. Maciejewski. – Problem w tym, że ze względu na to, że budżet jest dość trudny do wykonania, nie zostały przewidziane pieniądze na wykaszanie. Wiem, że to jest sprawa na już, ale nie mogę wykonać czegoś, na co nie ma zgody (zapisów w budżecie). Przypominam, że to Rada przyjmuje budżet.

– Jak ktoś mi mówi, że nie ma pieniędzy na wykoszenie rowów, to jest to dla mnie nie do przyjęcia – oponował radny Skoczylas.

W tej sprawie zgody nie było. Wygląda na to, że w trakcie uchwalania budżetu radni przeoczyli ten „maleńki problem” i teraz trzeba będzie poczekać, aż znajdą się jakieś środki i Rada, na wniosek burmistrza, będzie mogła dokonać właściwą zmianę w zapiskach budżetowych.

K. Juszczak 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne