środa, 22 maja 2024, 9:51

Strażnik miejski może ukarać za brak maseczki

Wciąż obowiązują przepisy ustanawiające obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz innych ogólnodostępnych miejscach, takich jak budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe lub usługowe, kościoły.

Egzekwowanie przepisów należy m.in. do Straży Miejskiej. Przypomina o tym wojewoda wielkopolski w piśmie skierowanym 19 listopada do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wojewoda, powołując stosowne przepisy, konkluduje, że w aktualnym stanie prawnym strażnicy straży gminnych / miejskich są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenie z art. 116 Kodeksu wykroczeń, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, na mocy art. 54a ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W związku z powyższym – nie tyle może na skutek zagrożenia mandatem, co bardziej z przezorności i w trosce o własne zdrowie i zdrowie innych – prosimy o respektowanie wciąż obowiązujących obostrzeń, szczególnie w kontekście zbliżającego się Bożego Nnarodzenia i spodziewanego nasilenia ruchu w placówkach handlowych.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne