sobota, 13 lipca 2024, 11:11

Wątpliwości wokół Młodzieżowej Rady Gminy

Podczas odbywającej się 25 stycznia sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów radni podjęli 10 uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie na 2024 r., a przedstawiła je skarbnik Wioletta Anielska. Po uwzględnieniu proponowanych zmian budżet po stronie dochodów wyniesie 143 523 961 zł, zaś wydatki oszacowano na poziomie 148 953 155 zł. Rada jednogłośnie poparła zmiany w budżecie.

Zasady naboru wniosków do SIM

Więcej wątpliwości i dyskusji wywołała uchwała, mówiąca o zasadach przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Wielkopolska” Sp. z o.o., a także określenia kryteriów i zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości kaucji.  

Radny Antoni Marchiński wnioskował, by do zasad przeprowadzania naboru przywrócić zapis, który dotąd funkcjonował, mówiący, że pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o osobach starszych, tj. osobach, które ukończyły 60 rok życia. Niestety, zgłoszona przez radnego poprawka przepadła jednym głosem. Wniosek A. Marchińskiego poparło 9 radnych, 10 głosowało „przeciw”, a 2 osoby „wstrzymały się” od głosu. Z kolei radny Sławomir Odrobiński zaproponował, by w najbliższym czasie zająć się tą całą inwestycją. W głosowaniu nad przyjęciem zasad naboru wniosków w sprawie zawarcia umowy najmu lokali, 18 radnych było „za”, 1 „przeciw”, a 2 „wstrzymało się”. 

Okoliczne zabytki doczekają się remontów

Radni zdecydowali też o udzieleniu dotacji na dofinansowania trzech zadań, które mają być realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadania te to: 

– „Rewaloryzacja elewacji zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie”, na co zostanie przeznaczone 856 000 zł, 

– „Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. św. Wojciecha w Rojowie” (390 972 zł), 

– „Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie” (545 145 zł). 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła te uchwały. Również jednogłośnie radni uchwalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP z terenu miasta i gminy Ostrzeszów. Odtąd za uczestnictwo w akcji ratowniczej druhowie będą otrzymywać 30 zł, zaś za udział w szkoleniu lub ćwiczeniach – 15 zł.

Młodzieżowa Rada Gminy – kto może, a kto nie?

Nieco zamieszania wywołały zasady dotyczące utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Ma to być gremium składające się z 12 osób, wybierane spośród uczniów szkół średnich (ponadpodstawowych) znajdujących się w Ostrzeszowie. Rada ta będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, względem działań organów samorządowych Miasta i Gminy Ostrzeszów, w sprawach dotyczących młodzieży.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy: „Powołanie Rady Młodzieżowej Gminy Ostrzeszów ma na celu zaktywizowanie młodzieży w zakresie działalności publicznej. Stałym elementem pracy Rady Młodzieżowej Gminy Ostrzeszów będzie prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży. Ponadto Rada będzie miała możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia młodzieży. Powołanie Rady Młodzieżowej przyczyni się do upowszechniania wśród młodzieży idei samorządowej, kształtowania i utrwalenia postaw obywatelskich, prospołecznych i patriotycznych.”

Pewne wątpliwości w tej kwestii miał Andrzej Manikowski, stwierdzając, że istnieje przy burmistrzu organ doradczy młodzieży, który – jak stwierdzono w 2022 r. – jest tożsamy z radami młodzieży. Skoro jednak taka rada ma powstać, radny zaproponował, aby prawo wyborcze posiadali wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, także dojeżdżający do naszych szkół z innych gmin, a nawet powiatów. Wywiązała się dyskusja, padły nawet propozycje, by także młodzież ostrzeszowska, ucząca się poza naszym powiatem, mogła kandydować do Młodzieżowej Rady. To jednak byłoby ingerowanie w regulaminy szkół znajdujących się poza naszą gminą i powiatem. Głosowano więc nad poprawką A. Manikowskiego. 11 radnych poparło tę poprawkę, 3 było „przeciw, a 6 „wstrzymało się” od głosu. W głosowaniu nad całością – 15 radnych było za powołaniem Młodzieżowej Rady, 3 „przeciw”, a 4 „wstrzymało się”.

Już bez dyskusji Rada Miejska przyjęła kolejne uchwały dotyczące m.in.: Przystąpienia sołectw Pustkowie Północ i Szklarka Myślniewska do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Radni nadali też nazwę drodze wewnętrznej położonej w Potaśni. Odtąd jest to ul. Żurawinowa. 

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne