sobota, 20 kwietnia 2024, 10:22

Miliony z PROW na inwestycje dla gmin i powiatów

Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program został wydłużony o dwa lata. Zmiany oznaczają też nową pulę środków na realizację inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych dla samorządów lokalnych. Budżet do rozdysponowania w 2022 roku na tego typu działania w województwie wielkopolskim wynosi aż 227 milionów złotych.

Wsparcie budowy i modernizacji podstawowej infrastruktury służącej mieszkańcom małych miejscowości to jeden z najbardziej istotnych zakresów pomocy finansowej przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potrzeby inwestycyjne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich są bardzo duże. W wielu wsiach i małych miasteczkach wciąż brakuje dobrej jakości dróg, zwłaszcza dróg gminnych i powiatowych. Problemem, szczególnie zauważalnym w najmniejszych miejscowościach regionu, jest ograniczony dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki Funduszom Europejskim samorządy lokalne mogą realizować zadania tak oczekiwane przez lokalne społeczności.
– Dotychczasowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwiło przebudowanie blisko 270 km istniejących dróg oraz zbudowanie 34 km nowych odcinków drogowych. Na te inwestycje przeznaczyliśmy 135 milionów złotych ze środków unijnych. Aż 159 milionów trafiło do gmin na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Fundusze te pozwoliły m.in. na zbudowanie i przebudowanie 227 km sieci kanalizacji sanitarnej, 134 km sieci wodociągowej, 1277 przydomowych oczyszczalni ścieków, czy też 45 stacji uzdatniania wody. Cieszę się, że na początku 2022 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie mógł ogłosić nowe nabory wniosków, umożliwiające objęcie dofinansowaniem kolejnych ważnych przedsięwzięć – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=NKPBPNMVp_8{/youtube}

140 milionów na wodę i ścieki

Środki finansowe na wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową pochodzić będą z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, funduszu stworzonego, aby złagodzić negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa. Informacja ta jest o tyle ważna, że beneficjenci otrzymają do 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, podczas gdy maksymalna wartość dofinansowania dla pozostałych inwestycji w ramach Programu to maksymalnie 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych. Zwiększy się również limit pomocy przypadający na jedną gminę. Dotychczas wynosił on 2 miliony złotych, a po zmianie wzrośnie do 5 milionów złotych. Beneficjentem funduszy skierowanych na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nadal będą gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których gminy są jedynymi udziałowcami. Oferowane wsparcie dotyczyć będzie budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gromadzenia wód opadowych i roztopowych, a także zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w miejscowościach liczących do 5 tysięcy mieszkańców. Łączna pula środków przewidzianych na dofinansowanie tego typu zadań to około 140 milionów złotych.

Wartość dotychczas przyznanej pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Południowej Wielkopolski

Nowe Skalmierzyce

3 615 037 zł

Koźminek

1 904 042 zł

Czermin

2 000 000 zł

Krotoszyn

1 869 760 zł

Doruchów

2 000 000 zł

Kobylin

1 486 331 zł

Gołuchów

2 000 000 zł

Gizałki

1 297 252 zł

Lisków

2 000 000 zł

Grabów nad Prosną

1 266 236 zł

Rozdrażew

2 000 000 zł

Kraszewice

1 107 558 zł

Bralin

2 000 000 zł

Godziesze Wielkie

1 020 362 zł

Ceków Kolonia

1 998 053 zł

Pleszew

1 009 503 zł

Ostrzeszów

1 972 275 zł

Kotlin

920 000 zł

Przygodzice

1 964 664 zł

Zduny

827 995 zł

Szczytniki

1 946 887 zł

Brzeziny

549 027 zł

Opatówek

1 936 259 zł

Czajków

492 787 zł

Trzcinica

1 907 528 zł

Łącznie

38 264 028 zł

 

Dobre i bezpieczne drogi

W 2022 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosi również nabór wniosków obejmujących wsparcie inwestycji w budowę lub modernizację dróg lokalnych. O fundusze na ten cel mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz ich związki. W przypadku tego działania górna granica dofinansowania przypadająca na jednego beneficjenta zwiększy się z dotychczasowych 3 milionów złotych do 5 milionów złotych. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zadania mogą dotyczyć budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych, a także budowy kanałów technologicznych w ciągach tych dróg, które mają związek z potrzebami zarządzania daną drogą lub potrzebami ruchu drogowego. Samorządy lokalne zwracają uwagę, aby realizowane zadania infrastrukturalne przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg. Pula środków do rozdysponowania wśród beneficjentów w województwie wielkopolskim na realizację inwestycji drogowych to blisko 87 milionów złotych. Zakończenie realizacji wszystkich przedsięwzięć, które objęte zostaną dofinansowaniem, musi nastąpić najpóźniej w pierwszej połowie 2025 roku.

Wartość dotychczas przyznanej pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje drogowe dla gmin i powiatów w Południowej Wielkopolsce

Powiat Kaliski

2 999 194 zł

Gmina Doruchów

966 007 zł

Gmina Lisków

2 640 226 zł

Gmina Szczytniki

862 580 zł

Gmina Przygodzice

2 269 641 zł

Gmina Gizałki

849 072 zł

Powiat Jarociński

2 221 978 zł

Gmina Krotoszyn

739 835 zł

Gmina Blizanów

2 096 617 zł

Gmina Chocz

734 202 zł

Gmina Czermin

1 834 957 zł

Powiat Pleszewski

619 852 zł

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

1 364 976 zł

Powiat Ostrzeszowski

585 485 zł

Gmina Gołuchów

1 176 227 zł

Gmina Mycielin

474 838 zł

Gmina Ceków-Kolonia

1 160 224 zł

Gmina Brzeziny

209 282 zł

Gmina Kobyla Góra

1 150 751 zł

Gmina Sieroszewice

179 163 zł

Powiat Ostrowski

1 086 830 zł

Gmina Kraszewice

154 442 zł

Gmina Rychtal

1 085 127 zł

Gmina i Miasto Stawiszyn

79 144 zł

Łącznie

20 027 311 zł

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne