poniedziałek, 27 maja 2024, 9:35

Komisja doraźna wypowie się w sprawie radnego Świtonia

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli temat „Komisji doraźnej” mającej wyjaśnić, czy jeden z radnych prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Ostrzeszów. Na poprzedniej, październikowej sesji uchwała ta wzbudziła najwięcej kontrowersji – najpierw została wprowadzona pod obrady, a dwie godziny później większość składu Rady uznała, że trzeba ją przedyskutować na komisjach i dopiero wówczas zdecyduje się, czy temat trafi na kolejną sesję. Nie miało dla radnych znaczenia, że termin, jaki wyznaczył wojewoda mija wcześniej, niż planowana następna sesja. A co tam, niech wojewoda poczeka lub sam podejmie decyzję!

25 listopada ostrzeszowscy rajcy pochylili się nad prośbą wojewody i powołali wspomnianą już „Komisję doraźną”. Obserwując obrady sesji można powiedzieć, że uczynili to z dużą rezerwą. Świadczą o tym kolejne pytania do przewodniczącej lub do pani radcy, czy aby na pewno mają tę Komisję powoływać. Innego typu wątpliwości zgłosił A. Manikowski, pytając o sens powoływania Komisji, skoro termin już minął.
W odpowiedzi przewodniczącej Rady usłyszeliśmy:
– Wczoraj minął termin, jaki wyznaczył wojewoda, abyśmy jako Rada Miejska rozpatrzyli tę sprawę. I również wczoraj rano przekazałam do pana wojewody pismo informujące, że w porządku obrad zaproponowałam powołanie „Komisji doraźnej”.
Co na taki gest naszych radnych odpowiedział wojewoda, tego nie wiemy.
Ukonstytuowała się Komisja doraźna w składzie: Wiesława Wysota (przewodnicząca), Antoni Marchiński (z-ca przewodniczącego) oraz członkowie: Sławomir Widerski, Jasek Skórski, Michał Wrzesiński.
W końcowym głosowaniu nad całą komisją 15 radnych było „za”, 2 „przeciw”, a 3 „wstrzymało się”. W głosowaniach nie brał udziału radny Marcin Świtoń, bo to właśnie jemu „zarzuca się” prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Zadaniem powołanej Komisji doraźnej będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, czy powyższe „zarzuty” są zasadne, a w szczególności zbadanie, czy doszło do naruszenia ustawowego zakazu, o którym mowa w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym.
W § 3 podjętej uchwały czytamy: Zobowiązuje się Komisję do przedłożenia Radzie Miejskiej Ostrzeszów do dnia 30 grudnia 2021 r. projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, albo stanowiska Rady o niestwierdzeniu przesłanek do wygaszenia mandatu.
Pytanie tylko, czy stanowisko Komisji w powyższej sprawie nie będzie przysłowiową „musztardą po obiedzie”. Czy wojewoda, który w tej sprawie wyznaczył termin 24 listopada br., będzie do końca grudnia czekał na decyzję Rady? Co stało na przeszkodzie, by Komisję powołać na poprzedniej sesji, tak, jak to z początku planowano? Na to pytanie trudno znaleźć logiczną odpowiedź.

K. Juszczak


Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne