czwartek, 25 lipca 2024, 17:39

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej, w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.
– Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego, umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Zakończone i planowane inwestycje

Prawie 12 milionów złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego. 3,7 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Inwestycje w tym zakresie zrealizowały gminy Kraszewice, Kobyla Góra, Rychtal oraz Doruchów. Przebudowana została również droga powiatowa Grabów – Osiek. Na tę inwestycję dofinansowanie pozyskało Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.
W gminie Czajków, przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowana została inwestycja związana z gospodarką wodno-ściekową. Prace polegały na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Mielcuchy oraz Czajków, modernizacji przepompowni oraz budowie 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czajków, Klon, Michałów, Mielcuchy, Muchy oraz Salomony. Wkrótce rozpoczną się również prace inwestycyjne w miejscowości Rogaszyce w gminie Ostrzeszów, gdzie powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.
W Bukownicy rozbudowana zostanie stacja uzdatniania wody, a w Grabowie nad Prosną pobudowana sieć kanalizacji sanitarnej.
Gmina Koźminek pozyskała z kolei środki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni ścieków oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Koźminek, Osuchów, Emilianów, Dębsko, Pietrzyków i Moskurnia, a także przebudowę stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie i Moskurni. Łącznie na te zadania gminy pozyskały dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami w tej sprawie w lipcu 2020 roku.
Gminy  należące do powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego, dzięki wsparciu z PROW 2014-2020, realizują również inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. We wrześniu 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej świetlicy wiejskiej w Książenicach w gminie Grabów nad Prosną. Do użytku został oddany również wyremontowany budynek OSP w Kraszewicach. Do połowy października powinny zakończyć się z kolei prace związane z rozbudową świetlicy wiejskiej w Mostkach w gminie Kobyla Góra, a do końca października prace związane z rozbudową budynku OSP w Trzebieniu w gminie Łęka Opatowska.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze powiatu ostrzeszowskiego działa Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania, z kolei gminy powiatu kępińskiego wchodzą w skład Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”.
Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego wartość zrealizowanych projektów, dofinansowanych za pośrednictwem LGD, to ponad 7,5 miliona złotych.  Przyznane fundusze umożliwiły realizację 104 przedsięwzięć, z których 80 polegało na rozpoczęciu działalności gospodarczej lub rozwinięciu już istniejących przedsiębiorstw.
Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 zbudowana została ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy zbiorniku Blewązka w gminie Kobyla Góra, utwardzono plac za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie, przebudowano też Dom Młodego Rolnika w Bukownicy w gminie Grabów nad Prosną. Stadion miejski w Mikstacie zyskał nowe trybuny, nową płytę boiska oraz został wyposażony w stół do tenisa stołowego, stół do szachów oraz gry w młynek.

Mieszkańcy Zalesia w gminie Doruchów, za sprawą inwestycji zrealizowanej przy wsparciu z PROW, mogą korzystać z nowego chodnika przy drodze gminnej. Miasto i Gmina Ostrzeszów postawiło z kolei na budowę sceny przy świetlicy wiejskiej w Szklarce Myślniewskiej oraz boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu. OSP w Lipiu w gminie Łęka Opatowska może korzystać z rozbudowanego obiektu, który został rozszerzony o zaplecze sanitarne. Gmina zainwestowała też w budowę wiaty rekreacyjnej w Piaskach. W gminie Rychtal powstał z kolei skatepark, a w Mikorzynie w gminie Kępno,  Grębaninie w gminie Baranów oraz w Trzcinicy pojawiły się nowe siłownie zewnętrzne. Gmina Baranów pozyskała również środki na budowę linii oświetlenia boiska w Mroczeniu. Gmina Trzcinica zbudowała place zabaw w Laskach, Trzcinicy, Pomianach i Teklinie, Gmina Perzów w Słupi pod Bralinem, Miechowie, Domasłowie i Perzowie, natomiast gmina Kępno w miejscowości Krążkowy, gdzie wybudowano również budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego już kompleksu sportowego. Fundusze z PROW 2014-2020 umożliwiły budowę Domu Ludowego w Nosalach w gminie Bralin. Z dofinansowania skorzystał także powiat ostrzeszowski, który zagospodarował teren rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, oraz powiat kępiński, który zbudował boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Kępnie.
PROW 2014-2020 umożliwia dofinansowanie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem Ostrzeszowskiej LGD oraz Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” beneficjenci z powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego pozyskali blisko 500 tysięcy złotych na zadania związane z poprawą infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,  zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnieniem kapitału społecznego.

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne