czwartek, 25 lipca 2024, 18:10

Jak będą funkcjonować przedszkola i szkoły

Komunikat burmistrza w sprawie funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie gminy Ostrzeszów

  • Przedszkole nr 1, 5, 6 w Ostrzeszowie oraz Przedszkole w ZSP w Rojowie, funkcjonują w ograniczonym zakresie do 3 oddziałów z maksymalną ilością dzieci w grupie do 12 dzieci;
  • Przedszkole nr 5 i Przedszkole w ZSP w Rojowie wznawia dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego, po uzyskaniu zgody rodziców, możliwość realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania;
  • We wszystkich szkołach podstawowych kontynuowane są zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – zdalne nauczanie i lekcje online;
  • W Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie – prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w każdej z jednostek w jednej grupie świetlicowej do 12 dzieci;
  • W okresie od 25 maja do 1 czerwca 2020 r. dyrektorzy szkół podstawowych zapewnią, według potrzeb, uczniom klas VIII – konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki;
  • W okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. dyrektorzy szkół podstawowych zapewnią według potrzeb uczniom szkoły podstawowej (klas I-VII) – konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki.

Organizacja funkcjonowania jednostek oświaty będzie odbywała się w oparciu o  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przygotowane przez dyrektorów wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne