Reklama

środa, 17 kwietnia 2024, 21:04

Odpowiedź na list w sprawie cen odpadów

Nawiązując do listu Czytelnika opublikowanego w poprzednim numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”, pragnę, jako naczelnik wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ustosunkować się do informacji, które mogły wprowadzić pozostałych Czytelników w błąd.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jako gmina rozliczamy się za każdą oddaną tonę odpadów, a nie ryczałtowo. Zatem kluczowa jest ilość odpadów, którą wygenerujemy jako mieszkańcy gminy. Autor listu podał ilość odpadów w odniesieniu do roku 2020, co było wprawdzie podstawą do szacowania wartości zamówienia, ale rozliczenie za 2021 rok i lata kolejne będzie odbywać się już na zasadzie realnie oddanych odpadów. Te, niestety, tylko w tym roku wzrosły o ok. 20% w stosunku do roku 2020, co spowodowało, że – wbrew informacjom zawartym w liście Czytelnika – gmina nie przeszacowała tegorocznych stawek, a wręcz musi w 2021 r. dopłacić do opłat wnoszonych przez mieszkańców ponad 1,4 mln złotych! Stąd sugestia zawarta w liście, iż radni uchwalają zbyt wysokie stawki, nie znajduje pokrycia w rzeczywistości.
Podczas obliczania stawki opłat za odpady musimy opierać się na stanie faktycznym wynikającym wprost z deklaracji składanych przez osoby fizyczne i prawne. Tak jak zostało wspomniane wyżej, przepisy prawa nakazują rozliczanie się gminy na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów przez wykonawcę, co znaczy, że ustalając nowe stawki, powinniśmy odnosić się do jak najbardziej aktualnych danych, a nie tych, które na potrzeby swoich wyliczeń przedstawił w liście Czytelnik. Wobec powyższego uchwalone przez Radę Miejską Ostrzeszów stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych są obliczone optymalnie i mają obowiązywać przez okres 30 miesięcy.
Pragnę również nawiązać do zarzutów o rozbieżność między liczbą mieszkańców ujętych w systemie meldunkowym oraz w systemie gospodarki odpadami i wynikającej z tego sugestii, że różnica ta jest tożsama z ilością osób unikających płacenia. Nie można się z tym zgodzić, ponieważ opłatę za odpady komunalne ponosi się ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Tym samym niektórzy mieszkańcy zwracają się o wykreślenie osób, które wprawdzie są zameldowane pod danym adresem, ale w rzeczywistości zamieszkują poza terenem naszej gminy. Każde takie zgłoszenie wnikliwie weryfikujemy, prosząc m.in. o potwierdzenie stosownymi dokumentami faktu ponoszenia przez taką osobę opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie innej gminy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy są wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Złożenie deklaracji niezgodnej ze stanem rzeczywistym w przypadku zmiany liczby osób prowadzi do wydania decyzji administracyjnej ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych. Na bieżąco podejmujemy działania w celu weryfikacji bazy mieszkańców, choć trzeba mieć świadomość, że rozbieżności w liczbie osób zameldowanych do rzeczywiście zamieszkujących i ponoszących opłaty za gospodarowanie odpadami są powszechne w wielu gminach podobnej wielkości, a także w innych gminach powiatu ostrzeszowskiego.
Należy zauważyć, że niezweryfikowane zostały kwoty w zakresie opłat, które w swoim liście przedstawił Czytelnik, obowiązujące w innych gminach. W wielu przypadkach przytoczone stawki były nieaktualne, a w odniesieniu do niektórych gmin w ogóle ich nie przedstawiono (czyżby z tego powodu, że nie wpisywały się w postawioną tezę?). Zresztą oderwane od innych uwarunkowań porównywanie stawek nie ma większego sensu, bowiem w przypadku nowych stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów są one ustalone na okres 30 miesięcy, a w pozostałych gminach naszego powiatu – jedynie na 12 miesięcy, co – w kontekście wysokiego poziomu inflacji – zapewnia nam stabilność na kolejne 2,5 roku. Ponadto zakres usług jest zróżnicowany, bowiem część przywołanych przez Czytelnika gmin zrezygnowała np. z odbierania odpadów wielkogabarytowych lub o wiele rzadziej odbiera odpady selektywne (papier, szkło). W naszej ocenie pogarszanie jakości świadczonych usług na rzecz utrzymania dotychczasowej stawki nie jest dobrym rozwiązaniem.
Wyrażam ubolewanie z powodu niemożności odniesienia się do zarzutów w poprzednim numerze, w bezpośredniej reakcji na wyliczenia zaprezentowane przez Czytelnika. Wierzę jednak, że merytoryczne wyjaśnienie sprawy wyprowadzi innych Czytelników z błędnego odbioru sytuacji, w tym przekonania o nieprawidłowej pracy naszego wydziału. Dodam, że wyliczenia służące ustaleniu nowych stawek zostały szczegółowo zaprezentowane radnym Rady Miejskiej Ostrzeszów. Wynik głosowania nad uchwałą podczas sesji w dniu 25 listopada 2021 r., w którym aż 17 radnych zdecydowało się na niełatwą, ale słuszną decyzją o ustaleniu nowych stawek i „zamrożeniu” ich na 2,5 roku, pokazuje, że osoby, które mogły szczegółowo zapoznać się z przedstawionymi przez nas analizami, potwierdziły zasadność proponowanych rozwiązań.

Dawid Calik
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne