poniedziałek, 27 maja 2024, 8:11

Nie będzie pobłażania dla „piratów”!

Na wielkopolskich drogach nadal dochodzi do wielu wypadków ze skutkiem śmiertelnym – główną przyczyną tych nieszczęść bardzo często jest nadmierna prędkość.

W najbliższych dniach (15,17 stycznia) na drogach regionu policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy nie dostosowują prędkości do ograniczeń oraz panujących warunków drogowych.
Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków– szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego funkcjonariusze nie będą tolerancyjni dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Działania zostaną przeprowadzone przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych, ale policyjnych kontroli można spodziewać się również na drogach lokalnych.
Obowiązujące przepisy stanowią, że w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) lub przewożenia nadmiernej liczby osób zostanie zatrzymane prawo jazdy. Następnie dokument przesłany jest do właściwego starosty, który, wydając decyzję administracyjną, formalnie zatrzyma ten dokument; za pierwszym razem na trzy miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
Istotne jest, że 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3-miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużeniem do sześciu miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw.
Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy wiązać się będzie z cofnięciem uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin). Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi:
„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Maciej Święcichowski
KWP Poznań

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne