wtorek, 23 lipca 2024, 10:09

Mieszkania w ramach SIM coraz bliżej – otwarto oferty, są kryteria naboru!

Budowa pierwszego budynku w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej coraz bliżej! 

Jak informowaliśmy niedawno, Rada Gminy, chociaż nie bez dyskusji i wprowadzania poprawek, przyjęła kryteria przyznawania mieszkań, a w najbliższym czasie na stronie Urzędu pojawić się ma informacja na temat dokumentów oraz terminów składania wniosków. Osoby zainteresowane najmem mieszania w ramach SIM powinny wiec zachować czujność.

Inwestycja zakłada powstanie czterokondygnacyjnego budynku, w którym mieścić się będzie 31 mieszkań. 2 mieszkania znajdujące się na parterze przystosowane będą dla osób z ograniczeniami ruchowymi i poruszającymi się na wózku inwalidzkim. W budynku znajdować się ma winda, a mieszkania wykończone pod klucz. Przewidziano też 31 miejsc parkingowych, w tym stanowiska zaopatrzone w stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Na terenie SIM znajdować ma się też plac zabaw. Zaplanowano też m.in. panele fotowoltaiczne i podziemne zbiorniki retencyjne. Woda w nich gromadzona ma służyć do częściowego zraszania terenu.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Miasto i Gmina Ostrzeszów, aby zapewnić finansowanie części kosztów wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego o bezzwrotne środki z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Finansowanie pozyskane przez Gminę będzie podlegać wniesieniu do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Wielkopolska” sp. z o. o. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w zamian za obejmowane przez Gminę udziały.

Wielu zapewne ucieszy informacja, że na drodze do postania budynku uczyniono kolejny krok. Jak ogłosił Burmistrz Patryk Jędrowiak na swoim profilu na Facebooku, nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, a każda z nich złożyła bardzo różne oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 13.500.000 zł brutto, natomiast oferty złożył następujące firmy:

  1. Firma Budowlana MIKSTBUD sp. z o.o. z ceną brutto: 9.956.000,00 zł
  2. Konsorcjum: Apart-Invest sp. z o.o. oraz Grand Apartments sp. z o.o., którego cena oferty brutto opiewa na 13.482.599,25 zł.

Pozostaje teraz czekać na wybór oferty.

Kryteria naboru wniosków o najem mieszkania

Jednym z warunków przyznania lokalu mieszkalnego będzie wniesienie przez najemcę kaucji zabezpieczającej umowę. Jej wysokość zależeć będzie od wielkości lokalu – kaucja do 3500 zł obowiązywać będzie w odniesieniu do mieszkania o powierzchni do 40 m2. Te od 45 do 50 m2 wymagać będą wpłaty do 4000 zł, natomiast kaucja na lokalne powyżej 60m2 wynosić będzie do 4500 zł.

Jak wspomnieliśmy, Miasto i Gmina Ostrzeszów zamierza skorzystać z finansowego wsparcia z BGK, z tego też względu Rada Miasta i Gminy musiała przyjąć uchwałę, w której określone zostały kryteria i zasady oceny wniosków o przydział lokali mieszkalnych. Te zaś przyjęte zostały przez Radę nie bez dyskusji – czy pierwszeństwo ma mieć osoba z książeczką mieszkaniowa, senior czy też może rodzina wielodzietna?

Poza tym jednak kryteriów będzie kilka, jednak pierwszeństwo w ubieganiu się o najem będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym będzie niższy od średniego miesięcznego dochodu wszystkich ubiegających się o lokal. Kryterium to dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym zawierana jest umowa najmu.

Osoba ubiegająca się o najem nie może posiadać tytułu do lokalu na terenie całego kraju, nie tylko danej gminy.

Uchwała podjęta przez radę określa szczegółowo zasady przeprowadzenia naboru wniosków i kryteria naboru wraz z punktacją 

Zasady przeprowadzania naboru wniosków

1. Ogłoszenie o naborze i terminie składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z formularzem wniosku i wymaganymi dokumentami zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ostrzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego: jedno-, dwu- lub trzypokojowego spośród udostępnionej puli mieszkań wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji. We wniosku Wnioskodawca może wskazać oznaczenie lokalu mieszkalnego albo preferencje dotyczące lokalu inne niż liczba pokoi, które mogą zostać uwzględnione w ramach dokonywanego przydziału.

Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa

3. Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, w siedzibie Urzędu przy ul. Zamkowej 31 w Ostrzeszowie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu.

4. Wnioski będą ewidencjonowane i rozpatrywane według kolejności ich wpływu, oznaczane datą i godziną wpływu.

5. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Osoby znajdujące się we wspólnym gospodarstwie domowym, w skład którego wchodzi wnioskodawca i osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania mogą złożyć wniosek o najem wyłącznie jednego lokalu mieszkalnego. W razie złożenia więcej niż jednego wniosku zawierającego zgłoszenia tych samych osób rozpoznaniu podlega wniosek złożony najwcześniej.

Kryteria naboru

1. O najem lokalu mieszkalnego może ubiegać się osoba, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku posiadania takiego tytułu złoży oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędzie się posiadanego tytułu prawnego. Warunek ten dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

2. W przypadku, gdy w odniesieniu do lokalu mieszkalnego: jedno-, dwu- lub trzypokojowego został złożony tylko jeden wniosek, wówczas umowę najmu tego lokalu zawiera się z jedynym wnioskodawcą.

3. W przypadku, gdy o najem lokalu mieszkalnego: jedno-, dwu- lub trzypokojowego ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca, lokal ten wynajmuje się osobie, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu tego lokalu, jest niższy od średniego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych wszystkich wnioskodawców ubiegających się o najem tego lokalu.

W przypadku, gdy warunek miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uprawniającego do zawarcia umowy najmu spełnia więcej niż jeden wnioskodawca, uchwała przewiduje kryteria oceny punktowej – za spełnienie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa wnioskodawca otrzymuje określoną w uchwale liczbę punków.

I tak, za posiadanie przez wnioskodawcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. otrzymać można 70 punktów.

Jeśli wnioskodawca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest najemcą niezadłużonego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i zobowiązuje się do rozwiązania dotychczasowej umowy najmu, najpóźniej do dnia zawarcia umowy najmu z SIM, oraz opróżnienia i opuszczenia tego lokalu najpóźniej w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu z SIM przyznane zostanie 150 punktów

Jeśli wnioskodawca zamieszkuje na terenie Gminy i w ostatnim roku rozliczył się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie przyznane zostanie 15 punktów;

W przypadku gdy osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwała przewiduje 10 punktów;

Gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzą dzieci przyznane zostanie 10 punktów za każde dziecko, nie więcej jednak niż 40 punktów.

Teraz pozostaje tylko czekać na wybór oferty przez „KZN – Wielkopolska” sp. z o. o. oraz na długo wyczekiwane rozpoczęcie prac. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a chętnych do złożenia wniosków na pewno nie brakuje.

Zachęca my do śledzenia wiadomości na ten temat, będziemy informować o szczegółach.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne