Reklama

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 11:50

List otwarty

Ostrzeszów, 12.12.2019 r.

Społeczny komitet nadania
imienia Romana Dmowskiego
jednej z ulic w Ostrzeszowie


Rada Miasta i Gminy Ostrzeszów
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
Mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów

Szanowni Państwo!

Przed rokiem, w związku z setnym jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości, Społeczny komitet nadania imienia Romana Dmowskiego jednej z ulic w Ostrzeszowie (dalej w skrócie Społeczny komitet) wnioskiem z dnia 25.11.2018 r. zwrócił się do Burmistrza MiG Ostrzeszów oraz Rady MiG Ostrzeszów o nadanie imienia Romana Dmowskiego jednej z ulic w Ostrzeszowie. Pokrótce naświetlił w nim zasługi Romana Dmowskiego dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz przedstawił propozycję drogi, która mogłaby nosić to zaszczytne imię. Niestety pomimo tego, że załatwienie wniosku, jak stanowią przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, nie doczekał się on żadnej reakcji przez ponad cztery miesiące. W związku z powyższym 10.04.2019 r. Społeczny komitet zwrócił się do Burmistrza MiG Ostrzeszów oraz Rady MiG Ostrzeszów z prośbą o rozpatrzenie sprawy jednocześnie powołując się na stosowne przepisy ustawowe. Tym razem bardzo szybko otrzymał w odpowiedzi pismo z dnia 19.04.2019 r. podpisane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Ostrzeszów oraz Zastępcę Burmistrza MiG Ostrzeszów, z którego wynika, że w związku z nieuregulowanym statusem drogi przedstawionej jako propozycja we wniosku z dnia 25.11.2018 r. nie może on zostać pozytywnie rozpatrzony. Należy jednak zauważyć oraz podkreślić, że wniosek ten miał charakter ogólny, co z treści jasno i wprost wynika. Jego zawężenie tylko do przedstawionej propozycji jest więc zupełnie nieuzasadnione oraz nie ma żadnych podstaw.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że, zgodnie z przepisami prawa, organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Rada Miejska Ostrzeszów. Jego adresowanie również do Burmistrza MiG Ostrzeszów miało raczej charakter grzecznościowy oraz informacyjny niż formalny i proceduralny. Biorąc pod uwagę całokształt przebiegu sprawy, a więc najpierw brak jakiejkolwiek odpowiedzi w ustawowym terminie, następnie zaś po interwencji załatwienie wniosku w sposób niewyczerpujący jego przedmiotu, doprawdy trudno uznać taki sposób procedowania za właściwy, zwłaszcza wobec faktu, że jednocześnie w przeciągu minionego roku nadawano nazwy przynajmniej kilku ulicom.
Wobec powyższego Społeczny komitet przez dłuższy czas rozważał, w jaki sposób najlepiej kontynuować swoje starania. Wniosek z dnia 25.11.2018 r. na ówczesną chwilę został bowiem, choć wadliwie, załatwiony odmownie. W pełni respektując wyłączną kompetencję Rady Miejskiej Ostrzeszów do nadawania nazw ulicom, Społeczny komitet nie mógł jednak przystać na niewłaściwe procedowanie i nieprawidłowe rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. W tej sytuacji została wystosowana do Wojewody Wielkopolskiego skarga z dnia 28.10.2019 r. na zaniedbanie oraz przewlekłe i nienależyte załatwienie wniosku z dnia 25.11.2018 r. przez Radę MiG Ostrzeszów. Pismem z dnia 26.11.2019 r. została ona uznana za zasadną. Wojewoda Wielkopolski, jako organ nadzoru i kontroli nad działaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przyjmowania oraz załatwiania przez nie skarg i wniosków, wystąpił do Rady Miejskiej Ostrzeszów o załatwienie wniosku z dnia 25.11.2018 r. poprzez podjęcie w tym zakresie stosownej uchwały, wyczerpującej jego przedmiot. Zauważyć i podkreślić bowiem należy, że odpowiedź z dnia 19.04.2019 r., informująca o braku możliwości pozytywnego załatwienia przedmiotowego wniosku, nie jest właściwą formą jego rozpatrzenia. Najprawdopodobniej została ona wystosowana po zbadaniu sprawy przez urzędników, ale jak się okazuje bez przedstawienia jej Radzie Miejskiej Ostrzeszów. Wszystko to maluje smutny obraz postępowania w przedmiocie wniosku z dnia 25.11.2018 r. Uznanie przez Wojewodę Wielkopolskiego podnoszonych zarzutów oraz przyznanie racji Społecznemu komitetowi co do kwestii formalnych zaowocowało jednak pismem z dnia 02.12.2019 r., w którym Rada Miejska Ostrzeszów informuje, że wniosek z dnia 25.11.2018 r. zostanie rozpatrzony na najbliższej sesji w dniu 27.12.2019 r.
W związku z tym Społeczny komitet nadania imienia Romana Dmowskiego jednej z ulic w Ostrzeszowie zwraca się z gorącym apelem i wielką prośbą do Rady Miejskiej Ostrzeszów o przychylenie się oraz pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku, a do obywateli naszej lokalnej społeczności o wsparcie dla tej inicjatywy.
Rada Miejska Ostrzeszów będzie miała wspaniałą okazję do naprawienia dotychczas niekorzystnego obrazu procedowania wniosku z dnia 25.11.2018 r., które przecież przebiegało w istocie poza nią i za które tym samym odpowiedzialności ponosić nie może. Jednocześnie nadanie imienia Romana Dmowskiego jednej z ulic w Ostrzeszowie będzie zgodne z duchem oraz przesłaniem słów Pana Burmistrza MiG Ostrzeszów wypowiedzianych podczas celebracji niedawnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości na ostrzeszowskim Rynku, gdzie, dziękując za przybycie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych partii politycznych i organizacji społecznych, wyraził on zadowolenie, a także podkreślił doniosłość tego faktu. Przypomniał, że do odzyskania przez Polskę wolności w 1918 roku również przyczyniły się wysiłki i współdziałanie różnych środowisk. Przywołał postaci: właśnie Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Piłsudskiego. Choć nie wymienił z imienia i nazwiska Wincentego Witosa, wspomniał też o ruchu ludowym. W podobnym tonie głos zabrał wówczas również Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Grzyb. Podzielił się on z zebranymi radością z odsłonięcia w Warszawie dotychczas brakującego pomnika ostatniego z sześciu „ojców polskiej niepodległości”, Wojciecha Korfantego.
Gdy rok temu obchodziliśmy w całym kraju setną rocznicę odzyskania niepodległości, na budynkach Urzędów Wojewódzkich w Poznaniu oraz Wrocławiu, a zapewne też i innych, zawisły ogromne banery przedstawiające podobizny wszystkich sześciu „ojców polskiej niepodległości” – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz Wojciecha Korfantego. W naszym mieście zostali już uhonorowani poprzez nadanie imienia ulicom czterej z nich – Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos oraz Ignacy Daszyński. Słusznym gestem będzie zatem nadanie imienia Romana Dmowskiego, a dalej również Wojciecha Korfantego, kolejnym ulicom, zwłaszcza że mamy w Ostrzeszowie osiedle Odrodzenia, na którym patronami są bohaterowie tamtego okresu. Obaj bowiem wydatnie przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i z całą pewnością zasługują, aby do nich dołączyć. Dokonania Romana Dmowskiego w tym zakresie, które zostały pokrótce przytoczone we wniosku z dnia 25.11.2018 r., doprawdy zaś trudno przecenić. Ostateczne rozstrzygnięcie, czy jedna z ulic w naszym mieście otrzyma to zaszczytne imię, należało będzie do Rady Miejskiej Ostrzeszów, która ma w tym zakresie wyłączną kompetencję oraz całkowicie wolną wolę. Społeczny komitet nadania imienia Romana Dmowskiego jednej z ulic w Ostrzeszowie ma nadzieję, że po tak długich perturbacjach wreszcie się to stanie, o co raz jeszcze gorąco apeluje i serdecznie prosi.
Z treścią wszystkich pism dotyczących przedmiotowej sprawy można się zapoznać na profilu „Społeczna inicjatywa nadania imienia Romana Dmowskiego ulicy w Ostrzeszowie” w portalu społecznościowym Facebook.

Życzę Państwu w ten grudniowy czas błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 roku!

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Gruchała

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne