środa, 29 maja 2024, 8:25

Pierwszy Dzień Wiosny (Policja informuje)

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Dzień ten potocznie nazywany jest przez młodzież „Dniem Wagarowicza”. W tym dniu w szkołach będą odbywać się różne imprezy kulturalne oraz sportowe, niemniej jednak ostrzeszowscy policjanci, biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych, wiedzą, że uczniowie wolą z własnej inicjatywy zbierać się w różnych miejscach oraz w sposób niekontrolowany świętować nadejście wiosny.

Ostrzeszowscy policjanci, przeciwdziałając wszelkim zakłóceniom bezpieczeństwa i porządku, będą sprawdzać miejsca, gdzie, według ich wiedzy, młodzież najczęściej gromadzi się i przebywa. Ponadto, aby uchronić młodych ludzi przed negatywnym wpływem alkoholu, mundurowi wezmą również pod lupę okolice obiektów handlowych pod kątem sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim.
Policjanci przypominają, że wagary są bezprawnym zachowaniem uczniów i mogą nieść za sobą konsekwencje prawne, wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, o czym mówi art. 4.

Art. 4 Demoralizacja nieletniego
§ 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu.
Policja przypomina też, jakie środki wychowawcze może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego uchylającego się od obowiązku szkolnego.

  • udzielić upomnienia;
  • zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
  • ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
  • ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
  • zastosować nadzór kuratora;
  • skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
  • zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne