czwartek, 25 lipca 2024, 17:31

III sesja Rady Powiatu

ABSOLUTORIUM ABSOLUTNIE JEDNOGŁOŚNIE

Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium staroście Dariuszowi Świtoniowi i zarządowi powiatu. Podczas odbywającej się 28 czerwca III sesji Rady Powiatu starosta otrzymał również od wszystkich radnych wotum zaufania.

Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Dariusza Świtonia „Raportu o stanie Powiatu Ostrzeszowskiego w 2023 roku”. Szczegółowo przedstawił on wszystkie instytucje, za które odpowiada powiat, zaznaczając ich stan posiadania i sytuację finansową. Mówił o modernizacji infrastruktury społecznej, o remontach przeprowadzonych w DPS w Marszałkach i Kochłowach. Największe środki powiat przeznacza na oświatę (26% wydatków), po 24% środków budżetowych przekazywanych jest na pomoc społeczną oraz transport, zaś 9% budżetu pochłania administracja. Starosta mówił też o sytuacji OCZ i bezpieczeństwie mieszkańców.

W krótkiej debacie A. Manikowski pytał o budynek po PKO i koszty, jakie generuje. Zainteresowany był też sytuacją w OCZ i zaskoczony brakiem informacji o działaniach weterynarii w 2023 r. Z odpowiedzi wicestarosty L. Janickiego wynikało, że utrzymanie kupionego od PKO budynku kosztuje powiat ok. 50 tys. zł. Są to głównie koszty ogrzewania.

Wotum zaufania dla nowego zarządu powiatu i starosty radni wyrazili jednogłośnie.

Dane dotyczące wykonania budżetu za 2023 r. przedstawiła skarbnik powiatu Urszula Mikołajczyk-Machoł. Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w wysokości 138 160 577 zł (101,49%), zaś po stronie wydatków w kwocie 138 954 607 zł (97,52%). Wydatki majątkowe (inwestycje) wyniosły 39 932 032 zł, stanowiąc aż 27,32% ogółu wykonania wydatków powiatu. Stało się tak dzięki drogowym inwestycjom finansowanym z Polskiego Ładu. Zadłużenie powiatu na koniec ubiegłego roku wyniosło 3 mln zł, tj. 2,17% wykonanych dochodów.

Przedstawiona została także opinia RIO o budżecie – pozytywna. W dyskusji radny Paweł Galbierczyk namawiał aby dążyć do większej liczby własnych inwestycji. Wicestarosta Lech Janicki chwalił budżet inwestycyjny, przekraczający 25% dochodów.

– Dostaliśmy takie pieniądze, jakich nie dostaliśmy w ostatnich 25 latach – mówił, nie kryjąc, że wielka w tym zasługa programów w ramach Polskiego Ładu. -Jedziemy jeszcze rozpędem naborów ubiegłorocznych – zauważył wicestarosta, konkludując, że takich pieniędzy raczej już nie będzie.

Podtrzymując ten temat radny Tomasz Skoczylas stwierdził, że pan radny Janicki zapomniał wspomnieć, iż otrzymane środki, to w dużej mierze zasługa poseł Katarzyny Sójki.

– Ale nie zgodzę się z panem radnym, że nie mamy szans na tak duże środki. Przecież mamy posła p. Andrzeja Grzyba, który jest w koalicji rządzącej i zapewne będzie zabiegał o środki dla powiatu ostrzeszowskiego – zauważył radny Skoczylas.

Cała Rada Powiatu jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium staroście.

Gratulujemy staroście i zarządowi tak jednomyślnego poparcia. Warto jednak wziąć pod uwagę, że z racji objęcia rządów w powiecie, Rada zastosowała nieco ulgowe kryteria. W przyszył roku na to jednogłośne poparcie trzeba będzie zapracować.

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne