czwartek, 25 lipca 2024, 17:17

Budżet na 2020 rok w pigułce

Jak co roku, pragnąc przybliżyć nowo uchwalony budżet miasta i gminy podjęty na ostatniej XVII sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów, przedstawiamy podstawowe informacje, wydatki budżetowe oraz plan inwestycji.

1. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 117 310 694 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Dochody, o których mowa, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wys.32 179 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wys. 114 985 585,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 32 179 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
3. Określono plan wydatków majątkowych w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
4. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 325 108,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu.
5. Określono łączną kwotę planowanych przychodów w wys. 5 466 123,50 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wys. 7 791 232 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
6. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wys. 4.755.846 zł w tym, 1.810.046 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz 2.945.800 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
7. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
• Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wys. 2 000 000 zł
• Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wys. 5 466 123,50 zł.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 528 000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 528 000 zł.

WYDATKI W 2020 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Według klasyfikacji budżetowej wydatki (w tym roku jest to kwota 114 985 585,50 zł) podzielone są na pewne grupy, które wyszczególnione zostały w tabeli poniżej. Część pieniędzy z poszczególnych działów to środki przeznaczone na inwestycje, w tym roku jest to kwota 4 381 752,99 zł

 

Lp.

Nazwa działu

2020 rok (zł)

1

Rolnictwo i łowiectwo

7 200

2

Leśnictwo

9 000

3

Transport i łączność

6 566 300

4

Gospodarka mieszkaniowa

400 100

5

Działalność usługowa

205 359

6

Administracja publiczna

8 869 719

7

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

4 862

8

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

701 432,14

9

Obsługa długu publicznego

1 273 512

10

Różne rozliczenia

475 692

11

Oświata i wychowanie

40 478 174,80

12

Ochrona zdrowia

528 000

13

Pomoc społeczna

8 964 117

14

Edukacyjna opieka wychowawcza

913 800

15

Rodzina

32 438 437

16

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 555 425,11

17

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 188 955,45

18

Kultura fizyczna

405 500

 

OGÓŁEM WYDATKI

114 985 585,50

 INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK (wg zał. nr 6 uchwały budżetowej)

Lp.

INWESTYCJE

Kwota (zł)

1

Projekt chodnika w Rogaszycach (w ramach funduszu sołeckiego)

19 000,00

2

Budowa ul. Przełajowej (w przypadku otrzymania dofinansowania

z Funduszu Dróg Samorządowych)

750 000,00

3

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w

Zajączkach (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu

woj. wielkopolskiego)

470 000,00

4

Budowa ul. Piaski w Rojowie

1 300 000,00

5

Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce – Żyrów (w przypadku

otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)

1 075 000,00

6

Wykupy gruntów

290 000,00

7

Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu

sołeckiego

100 003,46

8

Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP

54 000,00

9

Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim

32 000,00

10

Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS

w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)

50 000,00

11

Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy

197 274,63

12

Modernizacja placu zabaw w Niedźwiedziu (w ramach funduszu

sołeckiego)

13 246,95

13

Budowa wiaty przystankowej w Zajączkach-Rejmance (w ramach

funduszu sołeckiego)

15 900,00

14

Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu

sołeckiego)

15 327,95

 

Razem inwestycje:

4 381 752,99

II

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE

 

1

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

25 000,00

2

Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na

niskoemisyjne źródła ciepła

130 000,00

 

Razem inne wydatki majątkowe

155 000,00

 

OGÓŁEM I + II

4 536 752,99

 
Beata Żołądek
www.ostrzeszow.pl

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne