piątek, 21 czerwca 2024, 4:39

Będą kontrole posesji – można zapłacić do 10.000 zł kary

Spółka Wodna „Strzegowa” w Rojowie informuje o kontrolach posesji w zakresie korzystania z sieci kanalizacyjnej – w komunikacie czytamy:
Spółka Wodna „Strzegowa” w Rojowie informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2028) art. 9. ust. 1 zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10.000 zł.
Działając na podstawie ww. ustawy, upoważnieni pracownicy Spółki Wodnej w najbliższym czasie rozpoczną regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja sanitarna, ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych, nie jest w stanie ich odebrać, co może skutkować wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych oraz lokalnymi podtopieniami.
Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia wymienionych nieprawidłowości Spółka Wodna „Strzegowa” będzie wypowiadać tego typu odbiorcom umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej.
Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Prezes Zarządu
Spółki Wodnej „STRZEGOWA”  

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne