Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 41/2006 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Grabowski park czeka na renowację

    60 osób stanęło na przeszkodzie renowacji zabytkowego parku miejskiego w Grabowie n. Prosną. Tym razem nie chodziło jednak o żaden protest społeczny. Miasteczko nie otrzymało środków na to zadanie głównie dlatego, że liczba jego mieszkańców przekracza 2000. Wynosi obecnie 2060.


    Inicjatywa wyszła od sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Hieronima Stępnia.
    -Rozpoczynając kadencję zastaliśmy zabytkowy park miejski bardzo zaniedbany - mówi. - Stąd wziął się pomysł opracowania projektu, który mógłby zostać ujęty w środkach pomocowych Unii Europejskiej.
    Stępień sam przygotował projekt, który był zarazem jego pracą dyplomową na studiach podyplomowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Według opracowanego później kosztorysu realizacja zadania miałaby kosztować blisko 500tys. zł. Liczono, że 75% nakładów pokryją środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006", a konkretnie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Dodatkowo udało się uzyskać od ministra kultury promesę przyznania na ten cel ok. 36tys. zł. Pozostałe potrzebne pieniądze pochodziłyby z budżetu gminy. Przedsięwzięcie wpisano zresztą do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy. Jak to jednak często bywa, plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością. Pomimo że Grabów był jednym z pierwszych samorządów, które złożyły na początku 2004r. odpowiedni projekt w Urzędzie Marszałkowskim, środki nie zostały mu przyznane. Dlaczego? Ze słów H. Stępnia wynika, że z powodu zbyt dużej jak na możliwości samorządu wojewódzkiego ilości złożonych projektów (było ich ok. 300). Zgodnie z przyjętymi zasadami, priorytetem stały się miejscowości do 2.000 mieszkańców. Pozostałe automatycznie spychano na koniec listy oczekujących. Przyjęte wówczas i ciągle obowiązujące kryteria mogą budzić pewne wątpliwości. Chociażby ze względu na to, iż pieniądze miały być przyznawane na inwestycje służące ochronie dziedzictwa narodowego. Tymczasem, według informacji posiadanych przez sekretarza Stępnia, przekazywane były też na zadania, które z historią niewiele mają wspólnego. Można stwierdzić, że Urząd Marszałkowski poszedł na łatwiznę, biorąc pod uwagę tylko liczbę mieszkańców i pomijając argumenty, które w tym przypadku mają chyba znacznie większe znaczenie.
    Pierwsze, zakończone niepowodzeniem podejście do renowacji parku nie zniechęciło grabowskiego samorządu.
    -Nie odpuszczamy tematu, ponieważ park stanowi enklawę zieleni w naszym miasteczku. To jest też wizytówka siedziby władz gminy Grabów - twierdzi H. Stępień. - On wymaga renowacji, nasadzeń zieleni, stworzenia nowych alejek, oświetlenia i innej infrastruktury.
    Ponownie złożono więc projekt z nadzieją, że rozdanie środków na lata 2007-2013 zakończy się dla Grabowa bardziej pomyślnie. Optymizm wnioskodawców jest jednak umiarkowany. Szansę pozyskania środków oceniają na 60-70%. Biorą pod uwagę, że i tym razem możliwości samorządu wojewódzkiego okażą się zbyt małe w zestawieniu z potrzebami. Liczą na zmianę kryteriów i priorytetowe potraktowanie inwestycji mających na celu ochronę zabytków. Nie bez znaczenia jest fakt, że gmina w ostatnim czasie zainwestowała już w park kilkadziesiąt tysięcy złotych. Złożyło się na to m.in. opracowanie dokumentacji oraz wykonanie szeregu prac od frontowej strony Urzędu Miasta i Gminy, w tym zorganizowanie nowego placu zabaw. To jednak tylko drobna część prac objętych przygotowanym projektem. Każde z zaplanowanych posunięć wymaga konsultacji z konserwatorem zabytków i ścisłego stosowania się do jego zaleceń. Częścią inwestycji jest nawet odrestaurowanie stojącego w parku budynku, tzw. rządcówki. Tym zajmie się już jednak nowy właściciel obiektu tj. firma Profi.
    Grabowski park powstał w drugiej połowie XIXw., według niektórych źródeł dokładnie w roku 1880. Jest wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. Na jego obszarze występują aż 783 gatunki drzew i krzewów. Niestety, wiele lat zaniedbań doprowadziło do stopniowej dewastacji. Planowana renowacja ma przywrócić parkowi pierwotny wygląd i przez to podnieść walory krajobrazowo-turystyczne Grabowa. To, czy powyższe zamiary uda się wprowadzić w czyn, zależeć będzie już od następnych władz gminy oraz województwa.

Ł. Śmiatacz© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®