Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

L i s t y

    Przekazuje kopię odpowiedzi Wojewody Wielkopolskiego na tzw. "List Otwarty" radnych Rady Powiatu Iwony Wiorek i Kazimierza Obsadnego z prośbą o jej publikację.

Z poważaniem
Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki


Państwo
Iwona Wiorek
Kazimierz Obsadny
Radni Rady powiatu Ostrzeszowskiego


    Odpowiadając na państwa list otwarty z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie konkursu na prowadzenie pracowni rentgenodiagnostyki w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie oraz udzielenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie pożyczki ze środków Funduszu Pracy żonie Starosty Ostrzeszowskiego uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, co następuje.
    Dyrektor Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie decyzją z dnia 22 października 2004r., powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia pracowni rentgenodiagnostyki w systemie całodobowym oraz pracowni usg. Decyzja została wydana na podstawie art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91. poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 9Dz.U. Nr 93, poz. 592). Ogłoszenie konkursu ofert zamieszczone zostało, zgodnie z wymogami par.6 ww. Rozporządzenia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZZOZ w Ostrzeszowie, na stronie internetowej Powiatu Ostrzeszowskiego, na tablicach ogłoszeń Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu i w jej Delegaturze w Kaliszu. Termin zgłaszania ofert ustalony został w ogłoszeniu do dnia 15 listopada 2004r.
    Do konkursu oferty zgłosili:
    1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ortopedyczny Arthron lek. med. Tomasz Błaszczyk,
    2. Porozumienie Pracownicze Techników Elektroradiologii Kierownik Zespołu Techników Grażyna Majchrzak - Ślusarz,
    3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Wojciech Głowinkowski.
    Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert w dniach 26 listopada i 1 grudnia 2004r. Komisja jednogłośnie uznała, że ofertą gwarantującą realizację zadania założonego w konkursie jest oferta lekarza Wojciecha Głowinkowskiego, który zadeklarował zatrudnienie pracowników ZZOZ Ostrzeszów skupionych w Porozumieniu Pracowniczym Techników Elektroradiologii, którzy również zgłosili swoją ofertę. Rozstrzygnięcie konkursu zostało dokonane przez Komisję zgodnie z wymogami zawartymi w par. 13 i par. 14 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony został stosowny protokół. W czasie postępowania konkursowego żaden z oferentów nie składał skarg (par. 16 rozporządzenia), również po rozstrzygnięciu konkursu nie wpłynął protest od oferenta, którego oferta nie została przyjęta przez Komisję (par. 17 rozporządzenia).
    Reasumując, stwierdzić należy, że w istniejącym stanie faktycznym brak jest podstaw do uznania zarzutu Państwa o odrzuceniu lepszej oferty i przyjęciu gorszej za uzasadniony. Komisja Konkursowa składała się z osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, znających realia funkcjonowania ZZOZ. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera szczegółowe rozważania przed ostatecznym wyborem oferty. Ponadto wyniki konkursu były omawiane na posiedzeniu Rady Społecznej ZZOZ w Ostrzeszowie w dniu 23 marca 2005r. Członkowie Rady stwierdzili, że akceptują wybór dokonany przez Komisję Konkursową.
    Sprawa rozstrzygnięcia konkursu była również rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego w dniu 11 marca 2005r. Na posiedzenie zaproszono dr Tomasza Błaszczyka, którego ofertę odrzuciła Komisja Konkursowa. W rozmowie z członkami Zarządu Powiatu dr Błaszczyk zaakceptował stanowisko Komisji Konkursowej.
    Sposób rozstrzygnięcia konkursu był także przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu Ostrzeszowskiego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2005r. W głosowaniu członkowie Komisji wyrazili poparcie (przy 1 głosie wstrzymującym się) dla kontynuowania świadczeń rtg przez podmiot wybrany w drodze konkursu.
    W listopadzie 2003r. Hurtownia "Krzyżak" spółka jawna Janicka - Woźny w Kobylej Górze złożyła wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na zorganizowanie dwóch dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wniosek spełniał kryteria określone przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz.U. Nr 35, poz.174 ze zm.). W dniu 27 listopada 2003r. kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie (działając w imieniu Starosty Ostrzeszowskiego) zawarł z przedstawicielem Spółki stosowną umowę zgodnie z wymogami ww. przepisów. Udzielona pożyczka została wykorzystana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, zatrudniono w Spółce 2 osoby bezrobotne z gminy Kobyla Góra. Od maja 2004r. Spółka spłaca zaciągniętą pożyczkę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
    Z ustaleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie wynika, że przydzielając pożyczkę Spółce, której współwłaścicielem jest żona Starosty Ostrzeszowskiego kierowano się względami ekonomicznymi i społecznymi oraz zasadą równości podmiotów gospodarczych. Fundusz Pracy, jakim dysponował w 2003r. Powiatowy Urząd Pracy, stanowił wielkość 329tys.zł, z tej kwoty rozdysponowano 284tys. zł dla 5 pracodawców, którzy złożyli wnioski, czyli z przyznanych na 2003r. środków na realizację aktywnego przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu ostrzeszowskiego nie wykorzystano 45tys. zł.
    W swym wystąpieniu podnoszą Państwo zarzut, że spółka "Krzyżak" czyniła starania o uzyskanie w 2003r. pożyczki w ostrzeszowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, a ponieważ Spółka nie spełniała kryteriów kwalifikujących do uzyskania pożyczki, wykorzystała możliwość otrzymania jej z Funduszu Pracy poprzez podległy Staroście Powiatowy Urząd Pracy. Według ustaleń dokonanych w Starostwie Powiatowym w 2003r. Spółka "Krzyżak" nie zwracała się do Inkubatora Przedsiębiorczości o przydzielenie pożyczki na zatrudnienie bezrobotnych.
    Również zarzut dotyczący uniemożliwienia przez Starostę przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków w Powiatowym Urzędzie Pracy nie znajduje potwierdzenia w dokumentach. Pismem z dnia 29 marca 2005r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Ostrzeszowsiego przekazała informację, skierowaną do Przewodniczącej Rady Powiatu, zawierającą analizę rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w części dotyczącej Powiatowego Urzędu Pracy. Zdaniem przewodniczącego komisji powoływanie przez Radę Powiatu dodatkowej komisji kontrolnej jest nieuzasadnione.
    Kolejny zarzut wniesiony przez Państwa dotyczy nieprawidłowości w przyznawaniu nagród kierownikom podległych Staroście jednostek działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
    Z ustaleń przeprowadzonych w starostwie powiatowym wynika, że nagrody wypłacane były ze środków zaoszczędzonych z funduszu płac. Szczegółową informację w tej sprawie Starosta Ostrzeszowski przedstawił Panu Radnemu Kazimierzowi Obsadnemu w odpowiedzi na jego interpelację z dnia 15 kwietnia 2005r.
    Reasumując: badanie spraw podnoszonych w Państwa wystąpieniu nie potwierdziło stawianych zarzutów. W postępowaniu kierowano się zasadą, że nadzór nad działalnością powiatu sprawowany jest przez wojewodę na podstawie kryterium zgodności z prawem - w myśl art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie terytorialnym - (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Z treści art. 76 ust. 2 ustawy wynika, że organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami. Ze względu na to, że umowa na udzielenie pożyczki ma formę właściwą dla czynności z zakresu prawa cywilnego, nie podlega mojemu nadzorowi.

Z poważaniem
Andrzej Nowakowski
Wojewoda Wielkopolski


1994 - 2007 © Borkow

-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">