» Numer 47


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA - 2003 ROK

    W dniach 22-26 listopada corocznie w Polsce obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. W Polsce biorcy konsumują ze wskazań życiowych ok. 1mln litrów krwi rocznie. Aby zabezpieczyć ich w ten drogocenny i niezastąpiony lek, trzeba pobrać krew od 2,5 mln zdrowych obywateli. Krew jest jedynym, niezastąpionym lekiem ratującym życie. Dlatego też w Polsce stworzono system pobierania krwi przez Oddziały Terenowe Krwiodawstwa, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, podległe Ministerstwu Zdrowia. Ustawa sejmowa z dnia 22.08.1997 roku wyraźnie precyzuje cele i zadania honorowego i rodzinnego krwiodawstwa w Polsce. Art. 3. tej ustawy brzmi: "Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi". Punkt z tego artykułu postanawia: "Organa państwowe i samorządowe: PCK, organizacja honorowych dawców krwi, zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne oraz środki masowego przekazu powinny popierać działania publicznej służby krwi w zakresie propagowania, rozwijania dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i stwarzania sprzyjających temu warunków." Honorowi dawcy krwi są wielkimi bohaterami. Są to ludzie o wysokim wyrobieniu społecznym i moralnym, najczęściej bardzo skromni i szlachetni. Cechuje ich dobroć ludzka i bezinteresowność w niesieniu pomocy ciężko chorym.
    Trudno sobie wyobrazić wykonywanie poważnych, skomplikowanych operacji, gdyby nie było zabezpieczenia w tę życiodajną tkankę, jaką jest krew.
    W Polsce mamy ponad 500 szpitali, nie licząc klinik w 17 ośrodkach akademickich. Honorowy dawca krwi nie otrzymuje żadnej zapłaty oraz żadnych przywilejów, które by rekompensowały wartość oddanej krwi. W świecie rocznie ginie po porodzie ponad 500.000 kobiet z braku zabezpieczeń krwi. Jedynym producentem krwi są zdrowi ludzie, którzy ukończyli 18 rok życia i nie osiągnęli - kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat. Mężczyźni mogą oddawać krew co 2 miesiące, kobiety co 3 miesiące.


    Krwiodawcy, wypełniając anonimową ankietę, muszą odpowiedzieć na wiele pytań o swoim stanie zdrowia. Dotyczą one chorób społecznych, zakaźnych, wenerycznych, psychicznych i organicznych. Dawcą krwi może być tylko wybitnie zdrowy człowiek. Krew pobrana od dawców (każdy worek) podlega bardzo szczegółowym badaniom laboratoryjnym, aby potrzebujący otrzymał bezpieczny i ratujący życie lek.
    W powiecie ostrzeszowskim istnieje od wielu lat nowocześnie wyposażony Oddział Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 17 (II piętro), pobierający krew codziennie, oprócz środy, w godz. 7.00-12.00. W środy krew jest pobierana w szpitalu w Kępnie w godz. 8.00-11.00. W oddziale pracuje wysoko wykwalifikowany personel. Oddział w Ostrzeszowie oprócz stacjonarnego pobierania krwi organizuje niedzielne akcje w gminach pow. ostrzeszowskiego i kępińskiego. Prowadzi też odczyty, wykłady w szkołach i gminach. Takich wykładów rocznie w obu powiatach wykonuje ok. 50. Na terenie obu powiatów zorganizowano w ostatnich latach: rok 2001 - 12 akcji niedzielnych, rok 2002 - 16 akcji niedzielnych, rok 2003 - 22 akcje niedzielne.
    Od kwietnia 2002 roku decyzją dyr. RCKiK w Kaliszu zalecono objęcie patronatem dawców krwi pow. kępińskiego.
    W roku 2002 było 5 akcji, w roku 2003 - 9 akcji niedzielnych pobierania krwi w pow. kępińskim. Do 1.11.2002 roku w pow. ostrzeszowskim i kępińskim pobrano krew od 3750 dawców, a do 1.11.2003 roku od 4150 dawców. Jak widać, krwiodawstwo w obu powiatach rozwija się dynamicznie. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, OTK w Ostrzeszowie jest w czołówce krajowej w ilości pobieranej krwi. Potwierdziły to kontrole przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Krajowe Centrum KiK.
    Co roku pobierana jest krew od poborowych na poborze wiosennym. Na ok. 800 poborowych krew oddaje ok. 250. W oparciu o uchwałę sejmową intensywnie rozwija się honorowe krwiodawstwo, natomiast krwiodawstwo rodzinne promowane przez lekarzy szpitalnych jest w zaniku. Prosimy lekarzy szpitalnych w Ostrzeszowie i Kępnie, aby rodziny, których chorzy otrzymują krew, nakłaniać od krwiodawstwa rodzinnego.
    Pragnę nadmienić, że szpitale pow. ostrzeszowskiego i kępińskiego mają 100% zabezpieczenie w krew, otrzymują ją po dostarczeniu odpowiedniego zapotrzebowania. Osiągnięcia naszego OTK byłyby niemożliwe bez dużego wkładu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, burmistrzów, wójtów obu powiatów, sołtysów, księży proboszczów oraz wielu organizacji społecznych. Dziękują instytucjom, które swoimi skromnymi datkami sponsorują krwiodawców w organizowanych akcjach w gminach. W sposób znaczący pomaga dyrekcja Regionalnego Centrum KiK w Kaliszu oraz personel, który bierze udział w tych akcjach.
    Skarbem, którym powinniśmy się dzielić, jest krew. URATUJ KOMUŚ ŻYCIE ODDAJĄC KREW!
    Z okazji nadchodzących Dni Krwiodawstwa wszystkim dawcom krwi serdecznie dziękują za ich "DAR ŻYCIA" oraz życzę dobrego zdrowia, szczęścia osobistego i aby w dalszym ciągu nieśli pomoc ciężko chorym ludziom. Informuję, że z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Oddziale Terenowym w Ostrzeszowie uruchamiany loterię fantową dla krwiodawców oddających w tych dniach krew. Serdecznie zapraszam.

lek. med. Stanisław Walkiewicz
kierownik TOKiK w Ostrzeszowie


    PS Szczególnie gorąco dziękuję Wydawnictwu Szkolnemu MAC w Kielcach.

1994 - 2007 © Borkow