» Numer 46


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

X sesja Rady Miejskiej w Grabowie    Na ostatniej sesji grabowscy radni podjęli cztery uchwały. Radzili też nad innymi sprawami dotyczącymi mieszkańców gminy. Wiele problemów zostało podniesionych w interpelacjach. Pytano m.in. o możliwość zainstalowania lampy na skrzyżowaniu przy Profi, o książki dotyczące leczenia zwierząt obowiązkowe dla rolników, o naprawę drogi w Marszałkach i świetlicę terapeutyczną w tej samej miejscowości. Radny Jabłoński zapytał burmistrza, a także kolegów z Rady o znajomość Studium Rozwoju Gminy Grabów, które zostało uchwalone w poprzedniej kadencji. Z kolei sołtys z miejscowości Kopeć - M. Kosmala starał się dowiedzieć, co z nagrodą, którą tamtejsza OSP miała otrzymać za pierwsze miejsce w rywalizacji drużyn strażackich? Odpowiedzi na postawione interpelacje padły tradycyjnie na koniec sesji. Burmistrz Edmund Geppert mówił m.in.:
    - W tym roku stworzyliśmy świetlice terapeutyczne w tych miejscowościach, gdzie zostały zlikwidowane szkoły. Jesteśmy zaniepokojeni o los tych świetlic, bo jest zapowiedź likwidacji środków, które gmina uzyskała na ten cel.
    - Jest opracowywana dokumentacja w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków.
    - W wydatny sposób poprawiło się bezpieczeństwo przy drodze powiatowej we wsi Chlewo, gdzie został wybudowany chodnik.
    - Na terenie miasta są tablice ogłoszeniowe i można z nich korzystać, a nie oklejać słupy i drzewa.
    Odnosząc się do nieznajomości Strategii Rozwoju Gminy stwierdził: "Wszystkie uchwały podejmowane na sesji mają odzwierciedlenie w strategii". Burmistrz wyraził przekonanie, że i radni znają strategię. Ponadto E. Geppert mówił na temat realizacji podjętych ostatnio uchwał oraz swojej działalności w październiku.
    Podczas sesji radni mieli okazję wysłuchać także inspektora policji w Kaliszu - Romana Szeląga. Mówił on o patologiach społecznych, a szczególnie narkomanii, która dotyka coraz więcej i coraz młodszych ludzi. Mówił też o trudnej, a czasem beznadziejnej walce z tą patologią. Inspektor nie ograniczył się tylko do słów, również prezentował radnym niektóre z narkotyków.


    Informacje o działalności prowadzonej przez PCPR przedstawiła dyr. Bożena Powązka. Szczególnie uwypukliła działanie dotyczące gminy Grabów. Na tym terenie istnieje 5 rodzin zastępczych, które opiekują się 9 dzieci. 6 osób z gminy mieszka w DPS-ach, a 17 uczestniczy w zajęciach WTZ - w Kuźnicy Grabowskiej lub w Doruchowie. Sporo miejsca poświęciła też tworzącemu się zakładowi aktywizacji zawodowej w Książenicach. Znajdą tam zatrudnienie 33 osoby niepełnosprawne. Są przyznane pieniądze na tegoroczne prace ZAZ: 40 tys. zł na przystosowanie obiektu i 154 tys. zł na sprzęt. Chodzi o to, by jeszcze w tym roku wykorzystać te pieniądze.
    Pierwsza z podjętych przez Radę Miejską uchwał dotyczyła zgody na nabycie nieruchomości. Uchwałę podjęto w związku z potrzebą budowy alei spacerowej z miasta na cmentarz. Druga uchwała dotyczyła darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wyszczególnia się w niej 10 działek, które mają zostać wykorzystane pod budowę tzw. obwodnicy. O ile te uchwały podjęto bez dyskusji, o tyle następna, dotycząca zmian w budżecie MiG Grabów spowodowała drobne spory. Najwięcej uwag zgłosił radny Jabłoński, jednakże zgodnie z ustawą o samorządach jego poprawki nie mogły być głosowane (propozycje budżetowe może zgłaszać jedynie burmistrz). Zmiany pozytywnie ocenił przewodniczący komisji budżetowej Ryszard Biel. Uchwała została podjęta przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się. Obecnie dochody budżetu wynoszą: 10.300.863 zł, zaś wydatki: 10.350.863 zł.
    Na koniec głos zabrał uczestniczący w sesji harcmistrz Kędzia. Na terenie hufca grabowskiego zarejestrowanych jest 220 zuchów i harcerzy. Do wyróżniających się drużyn należy zespół z Kraszewic. Harcmistrz wyraził nadzieję, że i reaktywowana drużyna grabowska będzie równać do najlepszych. Byłoby dobrze, gdyby jeszcze znalazły się na ten cel środki w budżecie gminy.

K.J.


1994 - 2007 © Borkow