» Numer 36


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

VII sesja Rady Miejskiej

Wiele interpelacji
    28 sierpnia 2003 roku w sali sesyjnej w Ostrzeszowie odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów.
    Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad przez przewodniczącego Edwarda Skrzypka przystąpiono do ich realizacji. Sekretarzem VIII sesji został radny Henryk Mackanić.
    Jako pierwszy głos zabrał odchodzący radny Jerzy Koszarny, który podziękował kolegom i koleżankom radnym za współpracę. Dodał również: "Moje życie tak się ułożyło, że musiałem złożyć rezygnację. Nie mogłem jednocześnie oddać się pracy w gminie i w firmie."
    Za współpracę podziękowali wszyscy radni z burmistrzem i wiceburmistrzem na czele, obdarowując radnego kwiatami. Radna Powiatu Iwona Wiorek podziękowała radnemu Koszarnemu za współpracę, fachową radę, jak i za otwarte serce na los pokrzywdzonych i biednych.
    Miejsce odchodzącego radnego zajął Ryszard Romuald Dadaczyński z okręgu nr 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu.
    Protokół z VII sesji przyjęto jednogłośnie, po czym przewodniczący Rady Miejskiej oraz burmistrz złożyli sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
    W punkcie interpelacje i zapytania głos zabrał m.in. radny Kajzer, który mówił o sprawach finansowych związanych z rolnictwem. Powiedział, że w wyniku tegorocznej suszy wielu rolników poniosło ogromne straty finansowe. Złożył propozycję o zaniechaniu poboru podatku rolnego, by w minimalnym stopniu poprawić budżet rolników naszej gminy. Druga sprawa, jaką poruszył, dotyczyła złożenia wniosku przez Urząd Miasta i Gminy do KRUS-u o wstrzymaniu płatności 3. i 4. raty składki. W odpowiedziach na interpelacje burmistrz poinformował, że każdy rolnik, który chce zaniechania poboru podatku rolnego, musi złożyć stosowne pismo wraz z jego uzasadnieniem. Burmistrz dodał, że w obecnej sytuacji pogodowej wnioski te z reguły zostają rozstrzygane pozytywnie.
    Radny Kajzer zapytał, czy ktoś kompetentny może odpowiedzieć na pytanie, które zadaje mu wielu jego wyborców o zmianach w opiece zdrowotnej (pogotowiu, szpitalu), o próbach prywatyzacji.


Jerzy Koszarny żegna się z Radą.

    Również radny Pohl wniósł wniosek rodziców o podniesieniu bezpieczeństwa na drogach osiedlowych, o częstsze kontrole policyjne. Szczególnie przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie, jak twierdzi, kierowcy są wyjątkowo nieodpowiedzialni, jeżdżą za szybko.
    Radny Zawada mówił o "pięknej" wizytówce naszego miasta, jaką są olbrzymie chwasty przy ulicach Zamkowej, Leśnej, Grunwaldzkiej, i że należałoby coś z tym zrobić. Jest przecież tylu bezrobotnych, którzy chętnie podjęliby się tego zadania.
    Radny Ryszard Szymański przypomniał sytuację, jaka miała miejsce 30 czerwca na ul.Kwiatowej, kiedy to została uszkodzona rura doprowadzająca gaz. Zapytał, co uczyniono od 16 grudnia w tej sprawie (16 grudnia w UMiG przeprowadzono alarm, pogotowie gazowe dojechało na miejsce po 55 minutach), czy firmy budowlane posiadają i posługują się planem sieci gazowej oraz czy jest plan oznakowania zewnętrznego miasta (policja, straż, pogotowie).
    Następnie sołtysi Siedlikowa i Zajączek podziękowali za drogę Zajączki- Siedlików.
    Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za I półrocze 2003 przedstawił skarbnik Józef Bukiewicz. Sumując- budżet MiG Ostrzeszów został wykonany w 49,3%.
    Sytuację ekonomiczną w spółkach przedstawiły następujące osoby:
    Włodzimierz Drogi- prezes Zakładu Energetyki Cieplnej. W minionym półroczu został doprowadzony ciepłociąg do SP nr 1 oraz do przedszkola, a także postawiony kocioł gazowy na os. Grunwaldzkim. W przyszłych latach ZEC ma w planach modernizację i wymianę kotłów na os. Zamkowym, wymianę rur (mają one już 30lat).
    Tadeusz Pelc - prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zakład zatrudnia obecnie 11 osób. Zadłużenie z I półrocza to 433 782tys. zł. Głównymi powodami zadłużenia jest brak wpłat z tyt. dzierżawy, kredyty. ZGM ma w planach postawienie budynku wielomieszkaniowego - 2-pokojowego, wymianę stropów, CO, gaz, woda.
    Paweł Szewczyk - Zakład Oczyszczania. Zakład zatrudnia 15 osób. Średnia płaca to 1744zł. Do planowanych inwestycji należy kupno samochodu do przewożenia segregowanych śmieci (wartość 300 000zł), część zakupu ma być pokryta ze środków własnych, a część z pożyczki. Problemem Zakładu Oczyszczania jest dostosowanie składowiska odpadów do wymogów Ochrony Środowiska. W najbliższym czasie będzie przeprowadzona dalsza analiza dotycząca kosztów rodzajowych, jak i kosztów utrzymania wysypiska.
    Ważniejsze uchwały, które zostały podjęte na sesji to: zmiana w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2003 roku (przyjęta jednogłośnie), utworzenia środka specjalnego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji, nabycia nieruchomości położonych we wsi Kuźniki i we wsi Rojów i zaliczenia jej do kategorii dróg wewnętrznych, nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie. Podjęto również uchwałę dotyczącą powołania zespołu ds. wyboru ławników sądowych. W skład zespołu weszli następujący radni: Lizakowski (przew.), Mackanić, Derendal, Sikora.
    W punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania głos zabrał G. Kupczyk (dyrektor ds. logistyki i marketingu ZZOZ). Mimo iż dyr. Kupczyk nie był przygotowany do wytąpienia, próbował odpowiedzieć na pytania radnego Kajzra. Głównym założeniem jest minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem szpitala. Z wypowiedzi dyrektora można było dowiedzieć się, że aby zmniejszyć koszty, należy zwolnić sprzątaczki, salowe, kucharki. Został ogłoszony przetarg dla firm, które zajmują się sprzątaniem jak i cateringiem. Różne były miny radnych, kiedy usłyszeli te propozycje. Dyrektor twierdzi, że takie posunięcie w znacznym stopniu zmniejszy koszty, gdyż w chwili obecnej w szpitalu jest ok. 20 sprzątaczek i salowych, a obsługa kuchenna również podlega wszystkim podwyżkom, które należą się pielęgniarkom. Padło też kilka zdań na temat przeniesienia dziecięcego ośrodka zdrowia w inne miejsce i o prywatyzację tego budynku na NZOZ. Po wypowiedzi dyr. Kupczyka burmistrz stwierdził, że z tego, co usłyszał, wynika, że szpital w Ostrzeszowie nie ma szans na przetrwanie, że zostanie on sprywatyzowany. Wyszedł z propozycją skierowania apelu do władz powiatowych, aby zajęły się ratowaniem szpitala. Wszyscy radni opowiedzieli się za.
    Wiceburmistrz M.Witek odpowiedział na interpelację radnego Szymańskiego, dotyczącą pogotowia gazowego. Zostanie skierowane pismo do Zakładu Gazowniczego, aby Pogotowie wróciło do Ostrzeszowa, gdyż nasza stacja była lepiej wyposażona niż stacja w Kępnie.
    Głos zabrał również prezes OSP Marek Czwordon, który krótko podsumował pracę OSP w I półroczu 2003 i porównał do 2002 roku. Podziękował za pomoc w spłacie kredytu zaciągniętego na zakup "Forda Transita". Chciałby, aby w przyszłości straż zakupiła drugą syrenę w celu powiadamiania ochotników o pożarach, lub tak jak w Stuhr, aby strażacy posiadali pagery.
    I tak VIII sesja Rady Miejskiej dobiegła końca. Następna odbędzie się prawdopodobnie 25 września.

as


1994 - 2007 © Borkow