» Numer 28


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

X sesja Rady Gminy w Doruchowie

    27 czerwca br. w sali sesyjnej UG odbyła się kolejna, X już sesja RG w Doruchowie. Po oficjalnym otwarciu i powitaniu przez przew. RG - J. Blewą-skę, uchwalono porządek obrad i wy-brano sekretarza, którym został radny M. Niełacny. Po przy-jęciu protokołu z poprzedniej sesji (w dniu 6 czerwca) w interpelacji radny Z. Broniszewski prosił o wyjaśnienie sprawy odpłatności za przyłą-czenie do sieci wodo-ciągowej. Dyskusję nad tym wnioskiem przesunięto na na-stępną sesję. Jako że wakacje w pełni, rad-ny A. Kempa wysunął propozycję ryczałto-wego wynagrodzenia radnych za okres wakacji, inne zapy-tania dotyczyły m. in. oświetlenia ulicznego (a raczej jego braku), dopłat do mieszkań gminnych. Pytano o efekty pracy młodych ludzi pracujących w punkcie informacyjnym o UE. Następ-nie kierownicy NZOZ w Doruchowie - dr E. Kuśmider i dr W. Maciejewski omówili funkcjonowanie służby zdro-wia na terenie gminy w oparciu o NFZ, "dzięki" któremu niestety zmniejszyły się wartości kontraktów. Szkoda, że na sesję nie przybył zaproszony dyr ZZOZ - H. Siciński, gdyż wiele pytań z dyskusji byłoby kierowanych bezpośrednio do niego. Radni pozytywnie zaopiniowali pracę doruchowskich lekarzy i persone-lu medycznego. Były też pytania, które dotyczyły zatrudnienia pediatry, przyjmo-wania dzieci z badań bilansowych razem z dziećmi chorymi (brak odpowiedniego podejścia, zbyt duża liczba porad udziela-nych przez lekarzy). Niedostateczna jest też w Doruchowie opieka ginekologicz-na (brak punktów-środków na częstsze przyjmowanie pacjentek). Za-trudnienie okulisty też niestety graniczy z cudem. Reasumując, doruchowska służba zdrowia z braku środków jest chora, po-dobnie jak w całym kraju.


    W kolejnym punkcie podjęto uchwałę dotyczącą miejscowe-go planu zagospodarowania przestrzennego, który rodził się w wielkich bólach. Przygotowany został przez inż. J. Kulikowskiego. Obszar gminy został podzielony na 8 jednostek urbanistycznych, pokrywających się z granicami sołectw. Oprócz omówienia zna-ków znajdujących się na planie w skali 1:10000, omówione zostały zasady zagospodaro-wania całego terenu, zarówno obszarów pod zabudowę, jak i tych wyłączonych z zabudowy, zasady gospodarki leśnej na terenach zajętych przez lasy, nie pominięto też infrastruktury technicznej, tzn. funkcjo-nowania sieci wodociągów, oczyszczalni ścieków, możliwości zaopatrzenia w gaz oraz zasad podziału terenu na działki budowlane. Mowa była też o ochronie środowiska kulturowego i przyrodni-czego. W dyskusji najbardziej poruszyła radnych sprawa wyłączania gruntów użytkowych na działki, ich wyceny oraz podatku. Po wyjaśnieniu drażliwych kwestii przyjęto uchwałę.
    W następnym punkcie uchwalono też program rozwoju lokalnego gminy na lata 2003-2010. Program zakłada położenie powierzchni asfaltowej dróg, oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej, przeprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na brakujących odcinkach oraz budową sali gimnastycznej przy gimnazjum i re-nowacja zabytkowego obiektu biblioteki gminy. Oczywiście uchwałę opatrzono klauzulą, że o wyborze zadania do reali-zacji i zakresie prac decydować będzie każdorazowo Rada Gminy, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, zakres pomocy finansowej, zaangażo-wanie społeczeństwa i liczbę zaintere-sowanych mieszkańców. Dla kogo te lata będą tłuste, dla kogo chude, to się dopiero okaże.
    Ostatnią uchwałą, którą podjęto na tej sesji, były zmiany budżetu gminy na 2003 r.
    Zwiększono dochody o kwotę 1.053.228 zł. Dotyczą one zwiększonej subwencji rekompensującej, II raty dotacji na sfinansowanie wyprawek szkolnych, pomocy finansowej z fundu-szu UE i funduszy krajowych - program Sapard. Wydatki zwiększone o kwotę 1.110.758 zł - dotyczą m. in. pokrycia kosztów konserwacji urządzeń melio-racyjnych, prowadzonych przez spółki wodne, wydatków na drogi, obcinanie suchych konarów drzew, elektronicz-ną wersję planu zagospodarowania przestrzennego, zorganizowanie obozu "Zielone Wakacje" dla dzieci z rodzin, których nie stać na wysłanie dzieci na obozy i kolonie, bieżące wydatki gminy, dotacje dla Domów Ludowych.
    Po odpowiedziach na zapytania i interpelacje radnych X sesję RG w Doru-chowie zakończono.

R.Szewczyk


1994 - 2007 © Borkow