» Numer 21


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Już wszystko wiemy?!

    W czwartek 15 maja br. w Sali Domu Strażaka w Grabowie nad Prosną zor­ga­ni­zo­wa­no spotkanie z prezesem Wiel­ko­pol­skiej Izby Rol­ni­czej p. Krzysz­to­fem Nosalem. Roz­ma­wia­no o warunkach wejścia naszego kra­ju do Unii Europejskiej i perspektywach rozwoju. Mówiono o przyszłości pol­skie­go rol­nic­twa i przemysłu zwią­za­ne­go z nim, wymaganiach sta­wia­nych przed naszym kra­jem. Dużą jednak część spotkania zabrały rozmowy o aktualnej sy­tu­acji rolnictwa, jego sła­bej kondycji.
    Martwić może jedynie obecność, a ra­czej brak obecności osób, które powinny być za­in­te­re­so­wa­ne te­ma­ta­mi poruszanymi na spotkaniu.


    Wokół słychać ostre polemiki na te­mat UE, doskwiera nam ciągle brak rze­tel­nej in­for­ma­cji, za­sy­py­wa­ni jesteśmy jedynie skraw­ka­mi półprawd. Kie­dy wreszcie stwa­rza­na jest nie­po­wta­rzal­na oka­zja po­roz­ma­wia­nia ze znawcą tematu i osobą, któ­ra związana jest z rolnictwem - lekceważy się ją.
    Widocznie wszyscy już wiemy wszyst­ko o Unii Europejskiej.
    Warta podkreślenia jest postawa 10 osób, które do późnych godzin wie­czor­nych pro­wa­dzi­ły in­te­re­su­jącą roz­mo­wę na tematy bli­skie wszystkim rol­ni­kom.
    Nieobecni powinni żałować, że nie przy­szli i wstydzić się, chyba że nie uważają się za praw­dzi­wych rol­ni­ków, patriotów i swoje sprawy chcą od­dać w cudze ręce.

(bor)


1994 - 2007 © Borkow