» Numer 19


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna





RYNEK PRACY W POWIECIE
W I KWARTALE 2003 ROKU

Poziom bezrobocia
      Na koniec marca w powiecie ostrzeszowskim było 4129 osób bezrobotnych. Jest to mniej o 44 osoby w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku, lecz o 190 więcej niż 31 grudnia 2002 r. Stopa bezrobocia wyniosła 15%. W pierwszym kwartale przyrost bezrobocia nastąpił szczególnie w styczniu - o 255 osób, w lutym o dalsze 44 osoby, natomiast w marcu, w porównaniu do lutego bezrobocie obniżyło się o 99 osób.

Bezrobocie w gminach
      Wielkość rejestrowanego bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu ostrzeszowskiego przedstawia poniższa tabela.
   Można zauważyć, iż bezrobocie w gminach w porównaniu do stanu sprzed roku najwięcej wzrosło w MiG Mikstat (o 5,8%), zaś największy spadek odnotowano w gminie Kobyla Góra (o 13,7%).



Płynność bezrobocia
      W I kwartale Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 876 bezrobotnych - o 19 osób więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wśród nowo zarejestrowanych znajdowało się m.in.:
   - 308 kobiet
   - 568 mężczyzn
   - 536 osób zamieszkałych na wsi
   - 271 zarejestrowanych po raz pierwszy
   - 605 zarejestrowanych po raz kolejny
   - 703 osoby poprzednio pracujące
   - 357 osób w wieku 18-24 lata
   Z ewidencji bezrobotnych wyłączono natomiast 686 osób, w tym 299 kobiet. Główną przyczyną wyłączenia z ewidencji było podjęcie pracy (384 osoby).

Struktura bezrobocia
      Według stanu na koniec marca 2003 r. w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się:
   - mężczyzn - 2029 (49,1%)
   - kobiet - 2100 (50,9%)
   - poprzednio pracujących - 3232 (78,3%)
   - dotychczas niepracujących - 897 (21,7%)
   - zamieszkałych na wsi - 2791 (67,6%)
   - zamieszkałych w mieście - 1338 (32,4%)
   - z prawem do zasiłku - 619 (15%)
   - bez prawa do zasiłku - 3510 (85%)
   Szczególnie bolesna jest ta ostatnia liczba. Trudno mówić o dobrze zorganizowanym rynku pracy, jeżeli aż 85% spośród osób ubiegających się o zatrudnienie nie ma prawa otrzymać nawet zasiłku dla bezrobotnych. Z powyższego zestawienia widać również, że trudniej o pracę osobom mieszkającym na wsi, którzy stanowią 2/3 bezrobotnych. Kobiet w tej grupie jest 50,9% (1420), a osób pobierających zasiłek 13,9% (387). Jednak w porównaniu z końcem marca 2002 r. liczba bezrobotnych mieszkających na wsi zmniejszyła się o 61 osób, zaś w mieście wzrosła o 17.
   Poza ewidencją bezrobotnych pozostawały również osoby otrzymujące zasiłek lub świadczenia przedemerytalne. Łączna ich liczba przy końcu marca wynosiła 412 osób, w tym 160 kobiet i w porównaniu do stanu sprzed roku wzrosła o 34 osoby. Z grupy tej zasiłek przedemerytalny pobierało 259 osób, a świadczenie przedemerytalne 153 osoby.
   276 osób - 6,7% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca 2003 r. to osoby, które trafiły do rejestru bezrobotnych, tracąc swe ostatnie miejsce zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Bezrobotna młodzież
      W I kwartale zarejestrowano 357 osób w wieku 18-24 lat, co razem stanowiło liczbę 1365 osób w wieku 18-24 lata. W porównaniu w końcem marca 2002 r. liczba ta zmniejszyła się o 123 osoby.



Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
      Na koniec marca br. było zarejestrowanych 276 absolwentów szkół. Udział absolwentów stanowił 6,7% poziomu bezrobotnych. Największą liczbę bezrobotnych absolwentów stanowili uczniowie szkół policealnych i średnich zawodowych - 126 osób (45,7%). W odniesieniu do marca 2002 r. liczba bezrobotnych absolwentów jest mniejsza o 58 osób. Przewiduje się, że w roku bieżącym szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ostrzeszowskim ukończy 975 absolwentów.

Osoby niepełnosprawne
      166 osób spośród zarejestrowanych to osoby niepełnosprawne. W porównaniu do stanu sprzed roku liczba ta wzrosła o 38 osób.

Pośrednictwo pracy
      Jeśli chodzi o pośrednictwo pracy, trzeba zauważyć pewną poprawę, bowiem w I kwartale br. pracodawcy zgłosili do PUP 351 propozycji pracy, o 30% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wśród zgłoszonych ofert znaczna większość (349) dotyczyła pracy na czas określony. 302 oferty (86%) pochodziły z sektora prywatnego. Lokalny rynek pracy wykazywał zainteresowanie przede wszystkim w takich działach gospodarki, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel, transport, itp.
   Najwięcej wolnych miejsc pracy zostało zgłoszonych na stanowiska: sprzedawca (30), pracownik biurowy (22), murarz (19), monter wiązki kablowej (18).
   W I kwartale br. pracę podjęły 384 osoby bezrobotne, w tym 164 kobiety.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
      Aktywizacja zawodowa bezrobotnych dokonywana była w ramach otrzymywanych zaliczkowo środków z Funduszu Pracy. W trzech pierwszych miesiącach br. objęto nią łącznie 119 bezrobotnych. Najwięcej z nich (43 osoby) skierowano na prace interwencyjne, a 41 osób - na staże absolwenckie.

Struktura wydatków Funduszu Pracy za I kwartał 2003 r.
      Największy udział wśród wydatków stanowią zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych, które wyniosły 2.007.100 zł (91,6%). Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, przeznaczono 126.900 zł (5,8%).
   Podsumowując można uznać, że sytuacja na rynku pracy w powiecie ostrzeszowskim jest dość stabilna. Niestety osiągnięty poziom bezrobocia jest o wiele za wysoki, by cieszyć się z osiągniętej stabilizacji.

K.J.
/na podstawie informacji PUP w Ostrzeszowie/


1994 - 2007 © Borkow